Từ vựng tiếng anh lớp 9 mới nhất

Dưới đây là danh sách từ vựng tiếng anh lớp 9 theo chương trình mới năm 2023, được chúng tôi tổng hợp và cập nhật mới nhất, đầy đủ nhất. Các chủ đề bài học, unit cũng được tách và gom lại giúp các bạn học dễ dàng hơn. Hy vọng với danh sách từ vựng này sẽ giúp các bạn học tốt hơn môn Tiếng Anh của mình.
Xem thêm

UNIT 1. LOCAL ENVIRONMENT

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
ɑːtɪˈzæn
Thơ làm nghề thủ công
əˈtrækʃn
Điểm hấp dẫn
ɔːθenˈtɪsəti
Thật
4. cast
kɑːst
Đúc (đồng…)
5. craft
krɑːft
Nghề thu công, kĩ năng làm nghề thủ công
ˈkrɑːftsmən
Thơ làm đồ thủ công
7. cross
krɒs
Đan chéo
drʌmhed
Mặt trống
ɪmˈbrɔɪdə
Thêu
10. frame
freɪm
Khung
ˈhændɪkrɑːft
Sản phẩm thu công
ˈlækəweə
Đồ sơn mài
13. layer
ˈleɪə
Lơp (lá…)
14. mould
məʊld
Đổ khuôn, tạo khuôn
prɪˈzɜːv
Bảo vệ, bảo tồn
16. remind
rɪˈmaɪnd
Gơi nhơ
ˈskʌlptʃə
Điêu khắc, đồ điêu khắc
18. set off
set ɒf
Khởi hành
19. strip
strɪp
Dải
20. surface
ˈsɜːfɪs
Bề mặt
tiːm-ˈbɪldɪŋ
Xây dựng đội ngũ
22. thread
θred
Sơi
23. treat
triːt
Xử lí (chất thải…)
24. turn up
tɜːn ʌp
Xuất hiện, đến
25. weave
wiːv
Đan (rổ, rá…), dệt (vải…)
ˈwɜːkʃɒp
Công xưởng, xưởng

UNIT 2. CITY LIFE

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
ˈfæbjələs
Tuyệt vời, tuyệt diệu
rɪˈlaɪəbl
Đáng tin cậy
ˌmetrəˈpɒlɪtən
(thuộc về) đô thị, thu phu
ˌmʌltiˈkʌltʃərəl
Đa văn hóa
vəˈraɪəti
Sự phong phu, đa dạng
ɡrəʊ ʌp
Lơn lên, trưởng thành
7. packed
pækt
Chật ních người
8. urban
ˈɜːbən
(thuộc) đô thị, thành thị
ˌəʊsiˈɑːniə
Châu Đại Dương
ˈmiːdiəm-saɪzd
Cỡ vưa, cỡ trung
fəˈbɪdn
Bị cấm
ˈiːzi-ˈɡəʊɪŋ
Thoải mái, dễ tính
ˌdaʊnˈtaʊn
(thuộc) trung tâm thành phố, khu thương mại
ˈskaɪskreɪpə
Nhà cao chọc trời
15. stuck
stʌk
Mắc ket, không di chuyển đươc
16. wander
ˈwɒndə
Đi lang thang
əˈfɔːdəbl
(giá cả) phải chăng
18. conduct
kənˈdʌkt
Thực hiện
dɪˈtɜːmɪn
Xác định
20. factor
ˈfæktə
Yếu tố
ˈkɒnfl ɪkt
Xung đột
ˈɪndɪkeɪtə
Chỉ số
23. asset
ˈæset
Tài sản
ˈɜːbən sprɔːl
Sự đô thị hóa
25. index
ˈɪndeks
Chỉ số
26. metro
ˈmetrəʊ
Tàu điện ngầm
27. dweller
ˈdwelə
Cư dân
ˈneɡətɪv
Tiêu cực
fə(r) ðə taɪm ˈbiːɪŋ
Hiện thời, trong lúc này

UNIT 3. TEEN STRESS AND PRESSURE

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
ˌædəˈlesns
Giai đoạn vị thành niên
ˈædʌlthʊd
Giai đoạn trưởng thành
3. calm
kɑːm
Bình tĩnh
ˈkɒɡnətɪv skɪl
Kĩ năng tư duy
kɒnsntreɪt
Tập trung
ˈkɒnfɪdənt
Tự tin
dɪˈlaɪtɪd
Vui sương
dɪˈprest
Tuyệt vọng
ɪmˈbærəst
Xấu hổ
iˈmɜːdʒənsi
Tình huống khẩn cấp
frʌˈstreɪtɪd
Bực bội (vì không giải quyết được việc gì)
ˈhelplaɪn
Đường dây nóng trợ giup
haʊs-ˈkiːpɪŋ skɪl
Kĩ năng làm việc nhà
ˌɪndɪˈpendəns
Sự độc lập, tự lập
ɪnˈfɔːmd dɪˈsɪʒn
Quyết định có cân nhắc
left aʊt
Cảm thấy bị bỏ rơi, bị cô lập
laɪf skɪl
Kĩ năng sống
18. relaxed
rɪˈlækst
Thoải mái, thư giãn
rɪˈzɒlv ˈkɒnflɪkt
Giải quyết xung đột
rɪsk teɪkɪŋ
Liều lĩnh
self-əˈweə(r)
Tự nhận thức, ngộ ra
self-ˈdɪsəplɪnd
Tự rèn luyện
strest
Căng thẳng, mệt mỏi
24. tense
tens
Căng thẳng
25. worried
ˈwɜːrid
Lo lắng

UNIT 4. LIFE IN THE PAST

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
ækt aʊt
Đóng vai, diễn
2. arctic
ˈɑːktɪk
(thuộc về) Bắc cực
beə(r)-fʊtɪd
Chân đất
4. behave
bɪˈheɪv
Ngoan, biết cư xử
ˈdɒɡsled
Xe chó kéo
6. domed
dəʊmd
Hình vòm
ˌdaʊnˈtaʊn
Vào trung tâm thành phố
iːt aʊt
Ăn ngoài
ˌentəˈteɪn
Giải trí
10. event
ɪˈvent
Sự kiện
feɪs tʊ feɪs
Trực diện, mặt đối mặt
fəˈsɪləti
Phương tiện, thiết bị
13. igloo
ˈɪɡluː
Lều tuyết
ɪˈlɪtərət
Thất học
ˌlaʊdˈspiːkə(r)
Loa
əˈkeɪʒn
Dịp
17. pass on
pɑːs ɒn
Truyền lại, kể lại
18. post
pəʊst
Đăng tải
19. snack
snæk
Đồ ăn vặt
striːt ˈvendə(r)
Người bán hàng rong
21. strict
strɪkt
Nghiêm khắc
22. treat
triːt
Cư xử

UNIT 5. WONDERS OF VIET NAM

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
ədˈmɪnɪstrətɪv
Thuộc về hoặc liên quan đến việc quản ly; hành chính
əˈstaʊndɪŋ
Làm sưng sờ, làm sửng sốt
3. cavern
ˈkævən
Hang lơn, động
ˈsɪtədəl
Thành luy, thành trì
ˈkɒmpleks
Khu liên hơp, quần thể
kənˈtestənt
Đấu thu, thí sinh
ˈfɔːtrəs
Pháo đài
ˌdʒiːəˈlɒdʒɪkl
(thuộc) địa chất
ˈlaɪmstəʊn
Đá vôi
10. measure
ˈmeʒə(r)
Biện pháp, phương sách
ˈpærədaɪs
Thiên đường
ˌpɪktʃəˈresk
Đep, gây ấn tương mạnh (phong cảnh)
ˌrekəɡˈnɪʃn
Sự công nhận, sự thưa nhận
ˈrɪkʃɔː
Xe xích lô, xe kéo
raʊnd
Hiệp, vòng (trong trò chơi)
ˈskʌlptʃə(r)
Bức tương (điêu khắc)
17. setting
ˈsetɪŋ
Khung cảnh, môi trường
spekˈtækjələ(r)
Đep mắt, ngoạn muc, hùng vĩ
ˈstrʌktʃə(r)
Công trình kiến truc, công
21. tomb
tuːm
Ngôi mộ

UNIT 6. VIET NAM: THEN AND NOW

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
əˈnɔɪd
Bực mình, khó chịu
əˈstɒnɪʃt
Kinh ngạc
3. boom
buːm
Bùng nổ
kəmˈpɑːtmənt
Toa xe
klæŋɪŋ
Tiếng leng keng
kəʊˈɒpərətɪv
Hơp tác
ˈelɪveɪtɪd ˈwɔːkweɪ
Lối đi dành cho người đi bộ
ekˈspɔːtə(r)
Nươc xuất khẩu, người xuất khẩu
ɪkˈstendɪd ˈfæməli
Gia đình nhiều thế hệ cùng sống chung
ˈflaɪəʊvə(r)
Cầu vươt (cho xe máy, ôtô)
11. manual
ˈmænjuəl
Làm (gì đó) bằng tay
ˈmʌʃrʊm
Mọc lên như nấm
ˈnəʊtɪsəbl
Gây chu y, đáng chu y
ˈnjuːkliə(r) ˈfæməli
Gia đình hạt nhân
ˈfəʊtəʊ ˌeksɪˈbɪʃn
Triển lãm ảnh
pəˈdestriən
Người đi bộ
17. roof
ruːf
Mái nhà
18. rubber
ˈrʌbə(r)
Cao su
19. sandals
ˈsændlz
Dép
θætʃt haʊs
Nhà tranh mái lá
21. tiled
taɪld
Lơp ngói, bằng ngói
22. tram
træm
Xe điện, tàu điện
23. trench
trentʃ
Hào giao thông
24. tunnel
ˈtʌnl
Đường hầm, cống ngầm
ˈʌndəpɑːs
Đường hầm cho người đi bộ qua đường

UNIT 7. RECIPES AND EATING HABITS

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
1. chop
tʃɒp
Chặt
2. cube
kjuːb
Miếng hình lập phương
diːp-fraɪ
Rán ngập mỡ
4. dip
dɪp
Nhúng
5. drain
dreɪn
Làm ráo nước
ˈɡɑːrnɪʃ
Trang trí (món ăn)
7. grate
ɡreɪt
Nạo
8. grill
ɡrɪl
Nướng
ˈmærɪneɪt
Ướp
10. peel
piːl
Gọt vỏ, bóc vỏ
11. purée
ˈpjʊəreɪ
Xay nhuyễn
12. roast
rəʊst
Quay
13. shallot
ʃəˈlɒt
Hành khô
14. simmer
ˈsɪmə(r)
Om
15. spread
spred
Phết
ˈsprɪŋkl
Rắc
17. slice
slaɪs
Cắt lát
18. staple
ˈsteɪpl
Lương thực chính
19. starter
ˈstɑːtə(r)
Món khai vị
20. steam
stiːm
Hấp
21. stew
stjuː
Hầm
stɜː(r)-fraɪ
Xào
23. tender
ˈtendə(r)
Mềm
ˈvɜːsətaɪl
Đa dụng
25. whisk
wɪsk
Đánh (trứng…)

UNIT 8. TOURISM

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
əˈfɔːdəbl
Có thể chi trả được, hợp túi tiền
2. air
eə(r)
Phát sóng (đài, vô tuyến)
ˈbreθteɪkɪŋ
Ấn tượng, hấp dẫn
tʃek-ɪn
Việc làm thủ tục lên máy bay
ˈtʃekaʊt
Thời điểm rời khỏi khách sạn
kənˈfjuːʒn
Sự hoang mang, bối rối
ɪˈrəʊd əˈweɪ
Mòn đi
8. exotic
ɪɡˈzɒtɪk
Kì lạ
ɪkˈsplɔː(r)
Thám hiểm
10. hyphen
ˈhaɪfn
Dấu gạch ngang
ɪmˈpɪəriəl
(thuộc về) hoàng đế
ˌɪnækˈsesəbl
Không thể vào
13. lush
lʌʃ
Tươi tốt, xum xuê
mæɡˈnɪfɪsns
Sự nguy nga, lộng lẫy, tráng lệ
nɒt breɪk ðə bæŋk
Không tốn nhiều tiền
16. orchid
ˈɔːkɪd
Hoa lan
ˈpækɪdʒ tʊə(r)
Chuyến du lịch trọn gói
18. pile-up
paɪl-ʌp
Vụ tai nạn do nhiều xe đâm nhau
19. promote
prəˈməʊt
Giúp phát triển, quảng bá
20. pyramid
ˈpɪrəmɪd
Kim tự tháp
21. safari
səˈfɑːri
Cuộc đi săn, cuộc hành trình (bằng đường bộ nhất là ở đông và nam phi)
stəˈlæɡmaɪt
Măng đá
ˈstɪmjuleɪtɪŋ
Thú vị, đầy phấn khích
ˈtʌtʃdaʊn
Sự hạ cánh
25. varied
ˈveərid
Đa dạng

UNIT 9. ENGLISH IN THE WORLD

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
1. accent
ˈæksent
Giọng điệu
ˌbaɪˈlɪŋɡwəl
Người sử dụng được hai thứ tiếng; sử dụng được hai thứ tiếng
ˈdaɪəlekt
Tiếng địa phương
ˈdɒmɪnəns
Chiếm ưu thế
ɪˈstæblɪʃmənt
Việc thành lập, thiết lập
6. factor
ˈfæktə(r)
Yếu tố
get baɪ ɪn
Cố gắng sử dụng được một ngôn ngữ với với những gì mình có
8. global
ˈɡləʊbl
Toàn cầu
ˌfl eksəˈbɪləti
Tính linh hoạt
10. fluent
ˈfl uːənt
Trôi chảy
11. imitate
ˈɪmɪteɪt
Bắt chước
ɪˈmɜːʃn skuːl
Trường học nơi một ngôn ngữ khác tiếng mẹ đẻ được sử dụng hoàn toàn
13. massive
ˈmæsɪv
To lớn
ˈmʌðə tʌŋ
Tiếng mẹ đẻ
ˈmʌːtiˈnæʃnəl
Đa quốc gia
əˈfɪʃl
(thuộc về) hành chính; chính thức
ˈəʊpənnəs
Độ mở
18. operate
ˈɒpəreɪt
Đóng vai trò
pɪk ʌp
Học một ngôn ngữ theo cách tự nhiên từ môi trường xung quanh
ˈpʌŋktʃuəl
Đúng giờ
21. rusty
ˈrʌsti
Giảm đi do lâu không thực hành
sɪmˈplɪsəti
Sự đơn giản
23. variety
vəˈraɪəti
Thể loại

UNIT 10. SPACE TRAVEL

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
ˈæstrənɔːt
Phi hành gia
əˈstrɒnəmi
Thiên văn học
3. attach
əˈtætʃ
Buộc, gài
4. float
fləʊt
Trôi (trong không gian)
ˈhæbɪtəbl
Có đủ điều kiện cho sự sống
ˌɪntəˈnæʃnəl speɪs ˈsteɪʃn
Trạm vũ trụ quốc tế ISS
7. galaxy
ˈɡæləksi
Thiên hà
8. land
lænd
Hạ cánh
9. launch
lɔːntʃ
Phóng
ˈmiːtiəraɪt
Thiên thạch
ˈmaɪkrəʊ ˈɡrævəti
Tình trạng không trọng lực
12. mission
ˈmɪʃn
Chuyến đi, nhiệm vụ
13. operate
ˈɒpəreɪt
Vận hành
14. orbit
ˈɔːbɪt
Xoay quanh, đi theo quỹ đạo
ˌpærəˈbɒlɪk flaɪt
Chuyến bay tạo môi trường không trọng lực
16. rocket
ˈrɒkɪt
Tên lửa
rɪnsles
Không cần xả nước
ˈsætəlaɪt
Vệ tinh
speɪs ˈtʊərɪzəm
Ngành du lịch vũ trụ
ˈspeɪskrɑːft
Tàu vũ trụ
ˈspeɪslaɪn
Hãng hàng không vũ trụ
ˈspeɪssuːt
Trang phục du hành vũ trụ
ˈspeɪswɔːk
Chuyến đi bộ trong không gian
ˈtelɪskəʊp
Kính thiên văn
ˈjuːnɪvɜːs
Vũ trụ

UNIT 11. CHANGING ROLES IN SOCIETY

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
ˌæplɪˈkeɪʃn
Việc áp dụng, ứng dụng
əˈtendəns
Sự tham gia
ˈbredwɪnə(r)
Trụ cột gia đình
4. burden
ˈbɜːdn
Gánh nặng
ˈkɒnsɪkwəntli
Vì vậy
kənˈtent
Hài lòng
ɪkˈstɜːnəli
Bên ngoài
fəˈsɪlɪteɪt
Tạo điều kiện dễ dàng; điều phối
faɪˈnænʃl
(thuộc về) tài chính
hændz-ɒn
Thực hành, thực tế, ngay tại chỗ
ˌɪndɪˈvɪdʒuəli- ˈɔːrientɪd
Có xu hướng cá nhân
12. leave
liːv
Nghỉ phép
meɪl-ˈdɒmɪneɪtɪd
Do nam giới áp đảo
rɪəl-laɪf
Cuộc sống thực
rɪˈspɒnsɪv
Phản ứng nhanh nhạy
16. role
rəʊl
Vai trò
17. sector
ˈsektə(r)
Mảng, lĩnh vực
18. sense
sens
Tính
19. sole
səʊl
Độc nhất
20. tailor
ˈteɪlə(r)
Biến đổi theo nhu cầu
21. virtual
ˈvɜːtʃuəl
Ảo
22. vision
ˈvɪʒn
Tầm nhìn

UNIT 12. MY FUTURE CAREER

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
ˌækəˈdemɪk
Học thuật, thuộc nhà trường
ɔːlˈtɜːnətɪvli
Lựa chọn khác
əˈplaɪd
Ứng dụng
əˈprəʊtʃ
Phương pháp, cách tiếp cận
bɪˈhaɪnd ðə siːns
Một cách thầm lặng
bɜːn ðə ˈmɪdnaɪt ɔɪl
Học hoặc làm việc muộn
7. career
kəˈrɪə(r)
Sự nghiệp
kəˈrɪə pɑːθ
Con đường sự nghiệp
9. chef
ʃef
Đầu bếp
səˈtɪfɪkət
Chứng chỉ
ˌkʌltɪˈveɪʃn
Canh tác
ˈkʌstəmə(r) ˈsɜːvɪs
Phòng (dịch vụ) chăm sóc khách hàng
13. CV
ˌsiː ˈviː
Sơ yếu lý lịch
ˈfleksitaɪm
(làm việc) theo giờ linh hoạt
ˈfæʃn dɪˈzaɪnə(r)
Thiết kế thời trang
16. enrol
ɪnˈrəʊl
Đăng ký học
ˈhaʊskiːpə(r)
Nghề dọn phòng (trong khách sạn)
ˈlɒdʒɪŋ ˈmænɪdʒə(r)
Người phân phòng
meɪk ə ˈbʌndl
Kiếm bộn tiền
naɪn-tə-faɪv
Giờ hành chính (9 giờ sáng đến 5 giờ chiều)
21. ongoing
ˈɒnɡəʊɪŋ
Liên tục
prəˈfeʃn
Nghề
teɪk ˈɪntə əˈkaʊnt
Cân nhắc kỹ
24. sector
ˈsektə(r)
Thành phần

Từ vựng các lớp khác

Danh sách từ vựng và mẫu câu khác

Cẩm nang