1.000 từ vựng Tiếng Anh thông dụng

Danh sách 1.000 từ vựng Tiếng Anh thông dụng đầy đủ và dễ học nhất. Với danh sách từ vựng này hy vọng sẽ đem đến cho các bạn vốn tiếng Anh cần thiết để tương tác hàng ngày.
×

Cách học Từ vựng hiệu quả nhất:

1. Sử dụng flashcard: Flashcard là công cụ học tập cực kỳ tiết kiệm, dễ dùng và có hiệu quả cao. Bạn có thể dễ dàng mua flashcard theo mẫu mã yêu thích tại nhà sách, siêu thị,…

2. Học với bạn: Có một đồng đội có thể tạo nhiều động lực cho bạn hơn. Hãy tìm đồng đội có cùng mục tiêu trong học tập, người giỏi hơn hoặc một người biết tạo cho bạn tính kỷ luật. Bạn có thể học bằng cách thay phiên nhau kiểm tra từ vựng.

3. Tập chép từ vựng: Viết lại từ vựng nhiều lần là cách truyền thống giúp chúng ta ghi nhớ cách đánh vần, ngữ nghĩa hiệu quả.

4. Đặt câu với từ vựng: Bạn có thể đặt câu để luyện tập cách vận dụng từ mới ngay lập tức. Ví dụ, với từ “cat” (mèo), có thể đặt câu “I like cats.” (Tôi thích mèo).

Danh sách 1.000+ từ vựng thông dụng nhất

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
1. able
/ˈeibəl/   (adj)
Có năng lực, có tài
/əˈbæn.dən/   (v)
Bỏ, từ bỏ
3. about
/əˈbaʊt/   (adv)
Khoảng, về
4. above
/əˈbʌv/   (adv)
Ở trên, lên trên
5. act
/ækt/   (n, v)
Hành động, hành vi, cử chỉ, đối xử
6. add
/æd/   (v)
Cộng, thêm vào
7. afraid
/əˈfreɪd/   (adj)
Sợ, sợ hãi, hoảng sợ
8. after
/ˈɑːf.tər/   (adv)
Sau, đằng sau, sau khi
9. again
/əˈɡen/   (adv)
Lại, nữa, lần nữa
10. against
/əˈɡenst/   (prep)
Chống lại, phản đối
11. age
/eɪdʒ/   (n)
Tuổi
12. ago
/əˈɡəʊ/   (adv)
Trước đây
13. agree
/əˈɡriː/   (v)
Đồng ý, tán thành
14. air
/eər/   (n)
Không khí, bầu không khí, không gian
15. all
/ɔːl/   (det, pron, adv)
Tất cả
16. allow
/əˈlaʊ/   (v)
Cho phép, để cho
17. also
/ˈɔːl.səʊ/   (adv)
Cũng, cũng vậy, cũng thế
18. always
/ˈɔːl.weɪz/   (adv)
Luôn luôn
19. among
/əˈmʌŋ/   (prep)
Giữa, ở giữa
20. an
/æn/
(từ cổ,nghĩa cổ); (thông tục); (tiếng địa phương) nếu
21. and
/ænd/   (conj)
22. anger
/ˈæŋ.ɡər/   (n)
Sự tức giận, sự giận dữ
23. animal
/ˈæn.ɪ.məl/   (n)
Động vật, thú vật
24. answer
/ˈɑːn.sər/   (n, v)
Sự trả lời; trả lời
25. any
/ˈen.i/   (det, pron, adv)
Một người, vật nào đó; bất cứ; một chút nào, tí nào
26. appear
/əˈpɪər/   (v)
Xuất hiện, hiện ra, trình diện
27. apple
/ˈæp.əl/   (n)
Quả táo
28. are
/ɑːr/
Chúng tôi
29. area
/ˈeə.ri.ə/   (n)
Diện tích, bề mặt
30. arm
/ɑːm/   (n, v)
Cánh tay; vũ trang, trang bị (vũ khí)
31. arrange
/əˈreɪndʒ/   (v)
Sắp xếp, sắp đặt, sửa soạn
32. arrive
/əˈraɪv/   (v )
Đến, tới nơi
33. art
/ɑːt/   (n)
Nghệ thuật, mỹ thuật
34. as
/æz/   (prep, adv, conj)
Như (as you know…)
35. ask
/ɑːsk/   (v)
Hỏi
36. at
/æt/   (prep)
Ở tại (chỉ vị trí)
37. atom
/ˈæt.əm/   (n)
Nguyên tử
39. baby
/ˈbeɪ.bi/   (n)
Đứa bé mới sinh; trẻ thơ
40. back
/bæk/   (n, adj, adv, v)
Lưng, về phía sau, trở lại
41. bad
/bæd/   (adj)
Xấu, tồi
42. ball
/bɔːl/   (n)
Quả bóng
43. band
/bænd/   (n)
Băng, đai, nẹp
44. bank
/bæŋk/   (n)
Bờ (sông…), đê
45. bar
/bɑːr/   (n)
Quán bán rượu
46. base
/beɪs/   (n, v)
Cơ sở, cơ bản, nền móng; đặt tên, đặt cơ sở trên cái gì
47. basic
/ˈbeɪ.sɪk/   (adj)
Cơ bản, cơ sở
48. bat
/bæt/   (n)
(thể dục,thể thao) gây (đánh bóng chày, crikê); (từ cổ,nghĩa cổ) vợt (quần vợt)
49. be
/biː/   (v)
Thì, là
50. bear
/beər/   (v)
Mang, cầm, vác, đeo, ôm
51. beat
/biːt/   (n, v)
Tiếng đập, sự đập; đánh đập, đấm
52. beauty
/ˈbjuː.ti/   (n)
Vẻ đẹp, cái đẹp; người đẹp
53. bed
/bed/   (n)
Cái giường
54. been
/biːn/   (v)
Thì, là
55. before
/bɪˈfɔːr/   (prep, conj, adv)
Trước, đằng trước
56. began
/bɪˈɡæn/   (v)
Bắt đầu, mở đầu, khởi đầu
57. begin
/bɪˈɡɪn/   (v)
Bắt đầu, khởi đầu
58. behind
/bɪˈhaɪnd/   (prep, adv)
Sau, ở đằng sau
59. believe
/bɪˈliːv/   (v)
Tin, tin tưởng
60. bell
/bel/   (n)
Cái chuông, tiếng chuông
61. best
/best/   (adj)
Tốt nhất
62. better
/ˈbet.ər/   (adj)
Tốt hơn
63. between
/bɪˈtwiːn/   (prep, adv)
Giữa, ở giữa
64. big
/bɪɡ/   (adj)
To, lớn
65. bird
/bɜːd/   (n)
Con chim
66. bit
/bɪt/   (n)
Miếng, mảnh
67. black
/blæk/   (adj, n)
Đen; màu đen
68. block
/blɒk/   (n, v)
Khối, tảng (đá); làm ngăn cản, ngăn chặn
69. blood
/blʌd/   (n)
Máu, huyết; sự tàn sát, chem giết
70. blow
/bləʊ/   (v, n)
Nở hoa; sự nở hoa
71. blue
/bluː/   (adj, n)
Xanh, màu xanh
72. board
/bɔːd/   (n, v)
Tấm ván; lát ván, lót ván
73. boat
/bəʊt/   (n)
Tàu, thuyền
74. body
/ˈbɒd.i/   (n)
Thân thể, thân xác
75. bone
/bəʊn/   (n)
Xương
76. book
/bʊk/   (n, v)
Sách; ghi chép
77. born
/bɔːn/   (v)
Sinh, đẻ
78. both
/bəʊθ/   (det, pron)
Cả hai
79. bottom
/ˈbɒt.əm/   (n, adj)
Phần dưới cùng, thấp nhất; cuối, cuối cùng
80. bought
/bɔːt/   (v)
Mua
81. box
/bɒks/   (n)
Hộp, thùng
82. boy
/bɔɪ/   (n)
Con trai, thiếu niên
83. branch
/brɑːntʃ/   (n)
Ngành; nhành cây, nhánh song, ngả đường
84. bread
/bred/   (n)
Bánh mỳ
85. break
/breɪk/   (v, n)
Bẻ gãy, đập vỡ; sự gãy, sự vỡ
86. bright
/braɪt/   (adj)
Sáng, sáng chói
87. bring
/brɪŋ/   (v)
Mang, cầm, xách lại
88. broad
/brɔːd/   (adj)
Rộng
89. broke
/brəʊk/   (v)
Khánh kiệt, túng quẫn, bần cùng
90. brother
/ˈbrʌð.ər/   (n)
Anh, em trai
91. brought
/brɔːt/   (v)
Cầm lại, đem lại, mang lại, xách lại, đưa lại
92. brown
/braʊn/   (adj, n)
Nâu, màu nâu
93. build
/bɪld/   (v)
Xây dựng
94. burn
/bɜːn/   (v)
Đốt, đốt cháy, thắp, nung, thiêu
95. busy
/ˈbɪz.i/   (adj)
Bận, bận rộn
96. but
/bʌt/   (conj)
Nhưng
97. buy
/baɪ/   (v)
Mua
98. by
/baɪ/   (prep, adv)
Bởi, bằng
100. call
/kɔːl/   (v, n)
Gọi; tiếng kêu, tiếng gọi
101. came
/keɪm/   (v)
Khung chì (để) lắp kinh (cửa)
102. camp
/kæmp/   (n, v)
Trại, chỗ cắm trại; cắm trại, hạ trại
103. can
/kæn/   (modal v, n)
Có thể; nhà tù, nhà giam, bình, ca đựng
104. capital
/ˈkæp.ɪ.təl/   (n, adj)
Thủ đô, tiền vốn; chủ yếu, chính yếu, cơ bản
105. captain
/ˈkæp.tɪn/   (n)
Người cầm đầu, người chỉ huy, thủ lĩnh
106. car
/kɑːr/   (n)
Xe hơi
107. card
/kɑːd/   (n)
Thẻ, thiếp
108. care
/keər/   (n, v)
Sự chăm sóc, chăm nom; chăm sóc
109. carry
/ˈkær.i/   (v)
Mang, vác, khuân chở
110. case
/keɪs/   (n)
Vỏ, ngăn, túi
111. cat
/kæt/   (n)
Con mèo
112. catch
/kætʃ/   (v)
Bắt lấy, nắm lấy, tóm lấy, chộp lấy
113. caught
/kɔːt/   (v)
Sự bắt, sự nắm lấy; cái bắt, cái vồ, cái chộp
114. cause
/kɔːz/   (n, v)
Nguyên nhân, nguyên do; gây ra, gây nên
115. cell
/sel/   (n)
Ô, ngăn
116. cent
/sent/   (n)
Đồng xu (=1/100 đô la)
117. center
/ˈsen.tər/   (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
(như) centre
118. century
/ˈsen.tʃər.i/   (n)
Thế kỷ
119. certain
/ˈsɜː.tən/   (adj, pron)
Chắc chắn
120. chair
/tʃeər/   (n)
Ghế
121. chance
/tʃɑ:ns/   (n)
Sự may mắn
122. change
/tʃeɪndʒ/   (v, n)
Thay đổi, sự thay đổi, sự biến đổi
123. character
/ˈkær.ək.tər/   (n)
Tính cách, đặc tính, nhân vật
124. charge
/tʃɑːdʒ/   (n, v)
Nhiệm vụ, bổn phận, trách nhiệm; giao nhiệm vụ, giao việc
125. chart
/tʃɑːt/   (n, v)
Đồ thị, biểu đồ; vẽ đồ thị, lập biểu đồ
126. check
/tʃek/   (v, n)
Kiểm tra; sự kiểm tra
127. chick
/tʃɪk/   (n)
Gà con; chim con
128. chief
/tʃiːf/   (adj, n)
Trọng yếu, chính yếu; thủ lĩnh, lãnh tụ, người đứng đầu, xếp
129. child
/tʃaɪld/   (n)
Đứa bé, đứa trẻ
130. children
/ˈtʃɪl.drən/   (n)
Đứa bé, đứa trẻ
131. choose
/tʃuːz/   (v)
Chọn, lựa chọn
132. chord
/kɔːd/
(thơ ca) dây (đàn hạc)
133. circle
/ˈsɜː.kəl/   (n)
Đường tròn, hình tròn
134. city
/ˈsɪt.i/   (n)
Thành phố
135. claim
/kleɪm/   (v, n)
Đòi hỏi, yêu sách; sự đòi hỏi, sự yêu sách, sự thỉnh cầu
136. class
/klɑːs/   (n)
Lớp học
137. clean
/kliːn/   (adj, v)
Sạch, sạch sẽ
138. clear
/klɪər/   (adj, v)
Lau chùi, quét dọn
139. climb
/klaɪm/   (v)
Leo, trèo
140. clock
/klɒk/   (n)
Đồng hồ
141. close
/kləʊz/   (adj, v)
Đóng kín, chật chội, che đậy, đóng, khép, kết thúc, chấm dứt
142. clothe
/kləʊð/
Mặc quần áo cho
143. cloud
/klaʊd/   (n)
Mây, đám mây
144. coast
/kəʊst/   (n)
Sự lao dốc; bờ biển
145. coat
/kəʊt/   (n)
Áo choàng
146. cold
/kəʊld/   (adj, n)
Lạnh, sự lạnh lẽo, lạnh nhạt
147. collect
/kəˈlekt/   (v)
Sưu tập, tập trung lại
148. colony
/ˈkɒl.ə.ni/   (n)
Thuộc địa
149. color
/ˈkʌl.ər/   (n)
(như) colour
150. column
/ˈkɒl.əm/   (n)
Cột, mục (báo)
151. come
/kʌm/   (v)
Đến, tới, đi đến, đi tới
152. common
/ˈkɒm.ən/   (adj)
Công, công cộng, thông thường, phổ biến
153. company
/ˈkʌm.pə.ni/   (n)
Công ty
154. compare
/kəmˈpeər/   (v)
So sánh, đối chiếu
155. complete
/kəmˈpliːt/   (adj, v)
Hoàn thành, xong
156. condition
/kənˈdɪʃ.ən/   (n)
Điều kiện, tình cảnh, tình thế
157. connect
/kəˈnekt/   (v)
Kết nối, nối
158. consider
/kənˈsɪd.ər/   (v)
Cân nhắc, xem xét; để ý, quan tâm, lưu ý đến
159. consonant
/ˈkɒn.sə.nənt/
(âm nhạc) thuận tai, êm ái, du dương
160. contain
/kənˈteɪn/   (v)
Bao hàm, chứa đựng, bao gồm
161. continent
/ˈkɒn.tɪ.nənt/   (n)
Lục địa, đại lục (lục địa Bắc Mỹ)
162. continue
/kənˈtɪn.juː/   (v)
Tiếp tục, làm tiếp
163. control
/kənˈtrəʊl/   (n, v)
Sự điều khiển, quyền hành, quyền lực, quyền chỉ huy
164. cook
/kʊk/   (v, n)
Nấu ăn, người nấu ăn
165. cool
/kuːl/   (adj, v)
Mát mẻ, điềm tĩnh; làm mát
166. copy
/ˈkɒp.i/   (n, v)
Bản sao, bản chép lại; sự sao chép; sao chép, bắt chước
167. corn
/kɔːn/
Hai (chân)
168. corner
/ˈkɔː.nər/   (n)
Góc (tường, nhà, phố…)
169. correct
/kəˈrekt/   (adj, v)
Đúng, chính xác; sửa, sửa chữa
170. cost
/kɒst/   (n, v)
Giá, chi phí; trả giá, phải trả
171. cotton
/ˈkɒt.ən/   (n)
Bông, chỉ, sợi
172. could
/kʊd/   (v)
Có thể, có khả năng
173. count
/kaʊnt/   (v)
Đếm, tính
174. country
/ˈkʌn.tri/   (n)
Nước, quốc gia, đất nước
175. course
/kɔːs/   (n)
Tiến trình, quá trình diễn tiến; sân chạy đua
176. cover
/ˈkʌv.ər/   (v, n)
Bao bọc, che phủ; vỏ, vỏ bọc
177. cow
/kaʊ/   (n)
Con bò cái
178. crease
/kriːs/
Nếp nhăn, nếp gấp
179. create
/kriˈeɪt/   (v)
Sáng tạo, tạo nên
180. crop
/krɒp/   (n)
Vụ mùa
181. cross
/krɒs/   (n, v)
Cây Thánh Giá, nỗi thống khổ; sự băng qua; băng qua, vượt qua
182. crowd
/kraʊd/   (n)
Đám đông
183. cry
/kraɪ/   (v, n)
Khóc, kêu la; sự khóc, tiếng khóc, sự kêu la
184. current
/ˈkʌr.ənt/   (adj, n)
Hiện hành, phổ biến, hiện nay; dòng (nước), luống (gió)
185. cut
/kʌt/   (v, n)
Cắt, chặt; sự cắt
187. dad
/dæd/   (n)
Bố, cha
188. dance
/dɑːns/   (n, v)
Sự nhảy múa, sự khiêu vũ; nhảy múa, khiêu vũ
189. danger
/ˈdeɪn.dʒər/   (n)
Sự nguy hiểm, mối hiểm nghèo; nguy cơ, mối đe dọa
190. dark
/dɑːk/   (adj, n)
Tối, tối tăm; bóng tối, ám muội
191. day
/deɪ/   (n)
Ngày, ban ngày
192. dead
/ded/   (adj)
Chết, tắt
193. deal
/diːl/   (v, n)
Phân phát, phân phối; sự giao dịch, thỏa thuận mua bán
194. dear
/dɪər/   (adj)
Thân, thân yêu, thân mến; kính thưa, thưa
195. death
/deθ/   (n)
Sự chết, cái chết
196. decide
/dɪˈsaɪd/   (v)
Quyết định, giải quyết, phân xử
197. decimal
/ˈdes.ɪ.məl/
(toán học) thập phân
198. deep
/diːp/   (adj, adv)
Sâu, khó lường, bí ẩn
199. degree
/dɪˈɡriː/   (n)
Mức độ, trình độ; bằng cấp; độ
200. depend
/dɪˈpend/   (+ on, upon)
Phụ thuộc, tuỳ thuộc, tuỳ thuộc
201. describe
/dɪˈskraɪb/   (v)
Diễn tả, miêu tả, mô tả
202. desert
/ˈdez.ət/   (n, v)
Sa mạc; công lao, giá trị; rời bỏ, bỏ trốn
203. design
/dɪˈzaɪn/   (n, v)
Sự thiết kế, kế hoạch, đề cương. phác thảo; phác họa, thiết kế
204. determine
/dɪˈtɜː.mɪn/   (v)
Xác định, định rõ; quyết định
205. develop
/dɪˈvel.əp/   (v)
Phát triển, mở rộng; trình bày, bày tỏ
/ˈdɪk.ʃən.ər.i/   (n)
Từ điển
207. die
/daɪ/   (v)
Chết, từ trần, hy sinh
208. differ
/ˈdɪf.ər/
Khác, không giống
209. difficult
/ˈdɪf.ɪ.kəlt/   (adj)
Khó, khó khăn, gay go
210. direct
/daɪˈrekt/   (adj, v)
Trực tiếp, thẳng, thẳng thắn; gửi, viết cho ai, điều khiển
211. discuss
/dɪˈskʌs/   (v)
Thảo luận, tranh luận
212. distant
/ˈdɪs.tənt/
Xa, cách, xa cách
213. divide
/dɪˈvaɪd/   (v)
Chia, chia ra, phân ra
214. division
/dɪˈvɪʒ.ən/   (n)
Sự chia, sự phân chia, sự phân loại
215. do
/də/ /du/ /duː/   (v)
Làm, làm
216. doctor
/ˈdɒk.tər/   (n)
Dr)) bác sĩ y khoa, tiến sĩ
217. does
/dʌz/   (v)
Hươu cái, hoãng cái; nai cái
218. dog
/dɒɡ/   (n)
Chó
219. dollar
/ˈdɒl.ər/   (n)
Đô la Mỹ
220. done
/dʌn/
Xong, hoàn thành, đã thực hiện
221. door
/dɔːr/   (n)
Cửa, cửa ra vào
222. double
/ˈdʌb.əl/   (adj, det, adv, v)
Đôi, hai, kép; cái gấp đôi, lượng gấp đôi; làm gấp đôi
223. down
/daʊn/   (adv, prep)
Xuống
224. draw
/drɔː/   (v)
Vẽ, kéo
225. dream
/driːm/   (n, v)
Giấc mơ, mơ
226. dress
/dres/   (n, v)
Váy liền thân
227. drink
/drɪŋk/   (n, v)
Đồ uống; uống
228. drive
/draɪv/   (v, n)
Lái, đua xe; cuộc đua xe (điều khiển
229. drop
/drɒp/   (v, n)
Chảy nhỏ giọt, rơi, rớt; giọt (nước, máu…);
230. dry
/draɪ/   (adj, v)
Khô, cạn; làm khô, sấy khô
231. duck
/dʌk/   (n)
Con vịt, vịt cái
232. during
/ˈdʒʊə.rɪŋ/   (prep)
Trong lúc, trong thời gian
233.
235. each
/iːtʃ/   (det, pron)
Mỗi
236. ear
/ɪər/   (n)
Tai
237. early
/ˈɜː.li/   (adj, adv)
Sớm
238. earth
/ɜːθ/   (n)
Đất, trái đất
239. ease
/iːz/   (n, v)
Sự thanh thản, sự thoải mái; làm thanh thản, làm yên tâm, làm dễ chịu
240. east
/iːst/   (n, adj, adv)
Hướng đông, phía đông, (thuộc) đông, ở phía đông
241. eat
/iːt/   (v)
Ăn
242. edge
/edʒ/   (n)
Lưỡi, cạnh sắc
243. effect
/ɪˈfekt/   (n)
Hiệu ứng, hiệu quả, kết quả
244. egg
/eɡ/   (n)
Trứng
245. eight
/eɪt/
Tám
246. either
/ˈaɪ.ðər/   (det, pron, adv)
Mỗi, một; cũng phải thế
247. electric
/iˈlek.trɪk/   (adj)
(thuộc) điện, có điện, phát điện
248. element
/ˈel.ɪ.mənt/   (n)
Yếu tố, nguyên tố
249. else
/els/   (adv)
Khác, nữa; nếu không
250. end
/end/   (n, v)
Giới hạn, sự kết thúc; kết thúc, chấm dứt
251. enemy
/ˈen.ə.mi/   (n)
Kẻ thù, quân địch
252. energy
/ˈen.ə.dʒi/   (n)
Năng lượng, nghị lực, sinh lực
253. engine
/ˈen.dʒɪn/   (n)
Máy, động cơ
254. enough
/ɪˈnʌf/   (det, pron, adv)
Đủ
255. enter
/ˈen.tər/   (v)
Đi vào, gia nhập
256. equal
/ˈiː.kwəl/   (adj, n, v)
Ngang, bằng; người ngang hàng, ngang tài, sức; bằng, ngang
257. equate
/ɪˈkweɪt/
Làm cân bằng, san bằng
/ɪˈspeʃ.əl.i/   (adv)
Đặc biệt là, nhất là
259. even
/ˈiː.vən/   (adv, adj)
Ngay cả, ngay, lại còn; bằng phẳng, điềm đạm, ngang bằng
260. evening
/ˈiːv.nɪŋ/   (n)
Buổi chiều, tối
261. event
/ɪˈvent/   (n)
Sự việc, sự kiện
262. ever
/ˈev.ər/   (adv)
Từng, từ trước tới giờ
263. every
/ˈev.ri/   (det)
Mỗi, mọi
264. exact
/ɪɡˈzækt/   (adj)
Chính xác, đúng
265. example
/ɪɡˈzɑːm.pəl/   (n)
Thí dụ, ví dụ
266. except
/ɪkˈsept/   (prep, conj)
Trừ ra, không kể; trừ phi
267. excite
/ɪkˈsaɪt/   (v)
Kích thích, kích động
268. exercise
/ˈek.sə.saɪz/   (n, v)
Bài tập, sự thi hành, sự thực hiện; làm, thi hành, thực hiện
269. expect
/ɪkˈspekt/   (v)
Chờ đợi, mong ngóng; liệu trước
/ɪkˈspɪə.ri.əns/   (n, v)
Kinh nghiệm; trải qua, nếm mùi
/ɪkˈsper.ɪ.mənt/   (n, v)
Cuộc thí nghiệm; thí nghiệm
272. eye
/aɪ/   (n)
Mắt
274. face
/feɪs/   (n, v)
Mặt, thể diện; đương đầu, đối phó, đối mặt
275. fact
/fækt/   (n)
Việc, sự việc, sự kiện
276. fair
/feər/   (adj)
Hợp lý, công bằng; thuận lợi
277. fall
/fɔːl/   (v, n)
Rơi, ngã, sự rơi, ngã
278. family
/ˈfæm.əl.i/   (n, adj)
Gia đình, thuộc gia đình
279. famous
/ˈfeɪ.məs/   (adj)
Nổi tiếng
280. far
/fɑːr/   (adv, adj)
Xa
281. farm
/fɑːm/   (n)
Trang trại
282. fast
/fɑːst/   (adj, adv)
Nhanh
283. fat
/fæt/   (adj, n)
Béo, béo bở; mỡ, chất béo
284. father
/ˈfɑː.ðər/   (n)
Cha (bố)
285. favor
/ˈfeɪ.vər/
Thiện ý; sự quý mến
286. fear
/fɪər/   (n, v)
Sự sợ hãi, e sợ; sợ, lo ngại
287. feed
/fiːd/   (v)
Cho ăn, nuôi
288. feel
/fiːl/   (v)
Cảm thấy
289. feet
/fiːt/   (n)
Chân, bàn chân (người, thú…)
290. fell
/fel/   (v)
Da lông (của thú vật)
291. felt
/felt/   (v)
Nỉ, phớt
292. few
/fjuː/   (det, adj, pron)
Ít, vài; một ít, một vài
293. field
/fiːld/   (n)
Cánh đồng, bãi chiến trường
294. fig
/fɪɡ/   (n)
(thực vật học) quả sung; quả vả
295. fight
/faɪt/   (v, n)
Đấu tranh, chiến đấu; sự đấu tranh, cuộc chiến đấu
296. figure
/ˈfɪɡ.ər/   (n, v)
Hình dáng, nhân vật; hình dung, miêu tả
297. fill
/fɪl/   (v)
Làm đấy, lấp kín
298. final
/ˈfaɪ.nəl/   (adj, n)
Cuối cùng, cuộc đấu chung kết
299. find
/faɪnd/   (v)
Tìm, tìm thấy
300. fine
/faɪn/   (adj)
Tốt, giỏi
301. finger
/ˈfɪŋ.ɡər/   (n)
Ngón tay
302. finish
/ˈfɪn.ɪʃ/   (v, n)
Kết thúc, hoàn thành; sự kết thúc, phần cuối
303. fire
/faɪər/   (n, v)
Lửa; đốt cháy
304. first
/ˈfɜːst/   (det)
Thứ nhất, đầu tiên, trước hết; người, vật đầu tiên, thứ nhất
305. fish
/fɪʃ/   (n, v)
Cá, món cá; câu cá, bắt cá
306. fit
/fɪt/   (v, adj)
Hợp, vừa; thích hợp, xứng đáng
307. five
/faɪv/
Năm
308. flat
/flæt/   (adj, n)
Bằng phẳng, bẹt, nhẵn; dãy phòng, căn phòng, mặt phẳng
309. floor
/flɔːr/   (n)
Sàn, tầng (nhà)
310. flow
/fləʊ/   (n, v)
Sự chảy; chảy
311. flower
/flaʊər/   (n)
Hoa, bông, đóa, cây hoa
312. fly
/flaɪ/   (v, n)
Bay; sự bay, quãng đường bay
313. follow
/ˈfɒl.əʊ/   (v)
Đi theo sau, theo, tiếp theo
314. food
/fuːd/   (n)
Đồ ăn, thức, món ăn
315. foot
/fʊt/   (n)
Chân, bàn chân
316. for
/fɔːr/   (prep)
Cho, dành cho…
317. force
/fɔːs/   (n, v)
Sức mạnh; ép buộc, cưỡng ép
318. forest
/ˈfɒr.ɪst/   (n)
Rừng
319. form
/fɔːm/   (n, v)
Hình thể, hình dạng, hình thức; làm thành, được tạo thành
320. forward
/ˈfɔː.wəd/   (adv, adj)
Về tương lai, sau này ở phía trước, tiến về phía trước; ở phía trước, tiến về phía trước
321. found
/faʊnd/   (v)
(q.k of find) tìm, tìm thấy
322. four
/fɔːr/
Bốn
323. fraction
/ˈfræk.ʃən/
(toán học) phân số
324. free
/friː/   (adj, v, adv)
Miễn phí, tự do, giải phóng, trả tự do
325. fresh
/freʃ/   (adj)
Tươi, tươi tắn
326. friend
/frend/   (n)
Người bạn
327. from
/frɒm/   (prep)
Từ
328. front
/frʌnt/   (n, adj)
Mặt; đằng trước, về phía trước
329. fruit
/fruːt/   (n)
Quả, trái cây
330. full
/fʊl/   (adj)
Đầy, đầy đủ
331. fun
/fʌn/   (n, adj)
Sự vui đùa, sự vui thích; hài hước
333. game
/ɡeɪm/   (n)
Trò chơi
334. garden
/ˈɡɑː.dən/   (n)
Vườn
335. gas
/ɡæs/   (n)
Khí, hơi đốt
336. gather
/ˈɡæð.ər/   (v)
Tập hợp; hái, lượm, thu thập
337. gave
/ɡeɪv/   (v)
Cho, biếu, tặng, ban
338. general
/ˈdʒen.ər.əl/   (adj)
Chung, chung chung; tổng
339. gentle
/ˈdʒen.təl/   (adj)
Hiền lành, dịu dàng, nhẹ nhàng
340. get
/ɡet/   (v)
Được, có được
341. girl
/ɡɜːl/   (n)
Con gái
342. give
/ɡɪv/   (v)
Cho, biếu, tặng
343. glad
/ɡlæd/   (adj)
Vui lòng, sung sướng
344. glass
/ɡlɑːs/   (n)
Kính, thủy tinh, cái cốc, ly
345. go
/ɡəʊ/   (v)
Đi
346. gold
/ɡəʊld/   (n, adj)
Vàng; bằng vàng
347. gone
/ɡɒn/
Đã đi, đã đi khỏi; đã trôi qua, đã qua
348. good
/ɡʊd/   (adj, n)
Tốt, hay, tuyệt; điều tốt, điều thiện
349. got
/ɡɒt/   (v)
350. govern
/ˈɡʌv.ən/   (v)
Cầm quyền, cai trị
351. grand
/ɡrænd/   (adj)
Rộng lớn, vĩ đại
352. grass
/ɡrɑːs/   (n)
Cỏ; bãi cỏ, đồng cỏ
353. gray
/ɡreɪ/   (adj, v, n)
Xám, hoa râm (tóc)
354. great
/ɡreɪt/   (adj)
To, lớn, vĩ đại
355. green
/ɡriːn/   (adj, n)
Xanh lá cây
356. grew
/ɡruː/   (v)
Mọc, mọc lên (cây cối); mọc mầm, đâm chồi nẩy nở
357. ground
/ɡraʊnd/   (n)
Mặt đất, đất, bãi đất
358. group
/ɡruːp/   (n)
Nhóm
359. grow
/ɡrəʊ/   (v)
Mọc, mọc lên
360. guess
/ɡes/   (v, n)
Đoán, phỏng đoán; sự đoán, sự ước chừng
361. guide
/ɡaɪd/   (n, v)
Điều chỉ dẫn, người hướng dẫn; dẫn đường, chỉ đường
362. gun
/ɡʌn/   (n)
Súng
364. had
/hæd/   (v)
365. hair
/heər/   (n)
Tóc
366. half
/hɑːf/   (n, det, pron, adv)
Một nửa, phần chia đôi, nửa giờ; nửa
367. hand
/hænd/   (n, v)
Tay, bàn tay; trao tay, truyền cho
368. happen
/ˈhæp.ən/   (v)
Xảy ra, xảy đến
369. happy
/ˈhæp.i/   (adj)
Vui sướng, hạnh phúc
370. hard
/hɑːd/   (adj, adv)
Cứng, rắn, hà khắc; hết sức cố gắng, tích cực
371. has
/hæz/
372. hat
/hæt/   (n)
Cái mũ
373. have
/hæv/   (v, auxiliary v)
374. he
/hiː/   (pron)
Nó, anh ấy, ông ấy
375. head
/hed/   (n, v)
Cái đầu (người thú); chỉ huy, lãnh đại, dẫn đầu
376. hear
/hɪər/   (v)
Nghe
377. heard
/hə:d/   (v)
Nghe
378. heart
/hɑːt/   (n)
Tim, trái tim
379. heat
/hiːt/   (n, v)
Hơi nóng, sức nóng
380. heavy
/ˈhev.i/   (adj)
Nặng, nặng nề
381. held
/held/   (v)
Khoang (của tàu thuỷ)
382. help
/help/   (v, n)
Giúp đỡ; sự giúp đỡ
383. her
/hɜːr/   (pron, det)
Nó, chị ấy, cô ấy, bà ấy
384. here
/hɪər/   (adv)
Đây, ở đây
385. high
/hɪər/   (adj, adv)
Cao, ở mức độ cao
386. hill
/hɪl/   (n)
Đồi
387. him
/hɪm/   (pron)
Nó, hắn, ông ấy, anh ấy
388. his
/hɪz/   (det, pron)
Của nó, của hắn, của ông ấy, của anh ấy; cái của nó, cái của hắn, cái của ông ấy, cái của anh ấy
389. history
/ˈhɪs.tər.i/   (n)
Lịch sử, sử học
390. hit
/hɪt/   (v, n)
Đánh, đấm, ném trúng; đòn, cú đấm
391. hold
/həʊld/   (v, n)
Cầm, nắm, giữ; sự cầm, sự nắm giữ
392. hole
/həʊl/   (n)
Lỗ, lỗ trống; hang
393. home
/həʊm/   (n, adv)
Nhà; ở tại nhà, nước mình
394. hope
/həʊp/   (v, n)
Hy vọng; nguồn hy vọng
395. horse
/hɔːs/   (n)
Ngựa
396. hot
/hɒt/   (adj)
Nóng, nóng bức
397. hour
/aʊər/   (n)
Giờ
398. house
/haʊs/   (n)
Nhà, căn nhà, toàn nhà
399. how
/haʊ/   (adv)
Thế nào, như thế nào, làm sao, ra sao
400. huge
/hjuːdʒ/   (adj)
To lớn, khổng lồ
401. human
/ˈhjuː.mən/   (adj, n)
(thuộc) con người, loài người
402. hundred
/ˈhʌn.drəd/
Trăm
403. hunt
/hʌnt/   (v)
Săn, đi săn
404. hurry
/ˈhʌr.i/   (v, n)
Sự vội vàng, sự gấp rút
406. I
/aɪ/   (n)
Một (chữ số La mã); tôi
407. ice
/aɪs/   (n)
Băng, nước đá
408. idea
/aɪˈdɪə/   (n)
Ý tưởng, quan niệm
409. if
/ɪf/   (conj)
Nếu, nếu như
410. imagine
/ɪˈmædʒ.ɪn/   (v)
Tưởng tượng, hình dung; tưởng rằng, cho rằng
411. in
/ɪn/   (prep, adv)
Ở, tại, trong; vào
412. inch
/ɪntʃ/   (n)
Insơ (đơn vị đo chiều dài Anh bằng 2, 54 cm)
413. include
/ɪnˈkluːd/   (v)
Bao gồm, tính cả
414. indicate
/ˈɪn.dɪ.keɪt/   (v)
Chỉ, cho biết; biểu thị, trình bày ngắn gọn
415. industry
/ˈɪn.də.stri/   (n)
Công nghiệp, kỹ nghệ
416. insect
/ˈɪn.sekt/   (n)
Sâu bọ, côn trùng
417. instant
/ˈɪn.stənt/   (adj)
Lúc, chốc lát
/ˈɪn.strə.mənt/   (n)
Dụng cụ âm nhạc khí
419. interest
/ˈɪn.trəst/   (n, v)
Sự thích thú, sự quan tâm, chú ý; làm quan tâm, làm chú ý
420. invent
/ɪnˈvent/   (v)
Phát minh, sáng chế
421. iron
/aɪən/   (n, v)
Sắt; bọc sắt
422. is
/ɪz/
423. island
/ˈaɪ.lənd/   (n)
Hòn đảo
424. it
/ɪt/   (pron, det)
Cái đó, điều đó, con vật đó
426. job
/dʒɒb/   (n)
Việc, việc làm
427. join
/dʒɔɪn/   (v)
Gia nhập, tham gia; nối, chắp, ghép
428. joy
/dʒɔɪ/   (n)
Niềm vui, sự vui mừng
429. jump
/dʒʌmp/   (v, n)
Nhảy; sự nhảy, bước nhảy
430. just
/dʒʌst/   (adv)
Đúng, vừa đủ; vừa mới, chỉ
432. keep
/kiːp/   (v)
Giữ, giữ lại
433. kept
/kept/   (v)
Giữ, giữ lại
434. key
/kiː/   (n, adj)
Chìa khóa, khóa, thuộc (khóa)
435. kill
/kɪl/   (v)
Giết, tiêu diệt
436. kind
/kaɪnd/   (n, adj)
Loại, giống; tử tế, có lòng tốt
437. king
/kɪŋ/   (n)
Vua, quốc vương
438. knew
/njuː/
Biết; hiểu biết
439. know
/nəʊ/   (v)
Biết
441. lady
/ˈleɪ.di/   (n)
Người yêu, vợ, quý bà, tiểu thư
442. lake
/leɪk/   (n)
Hồ
443. land
/lænd/   (n, v)
Đất, đất canh tác, đất đai
444. language
/ˈlæŋ.ɡwɪdʒ/   (n)
Ngôn ngữ
445. large
/lɑːdʒ/   (adj)
Rộng, lớn, to
446. last
/lɑːst/   (det, adv, n, v)
Lầm cuối, sau cùng; người cuối cùng; cuối cùng, rốt hết; kéo dài
447. late
/leɪt/   (adj, adv)
Trễ, muộn
448. laugh
/lɑːf/   (v, n)
Cười; tiếng cười
449. law
/lɔː/   (n)
Luật
450. lay
/leɪ/   (v)
Xếp, đặt, bố trí
451. lead
/liːd/   (v, n)
Lãnh đạo, dẫn dắt; sự lãnh đạo, sự hướng dẫn
452. learn
/lɜːn/   (v)
Học, nghiên cứu
453. least
/liːst/   (det, pron, adv)
Tối thiểu; ít nhất
454. leave
/liːv/   (v)
Bỏ đi, rời đi, để lại
455. led
/led/   (v)
Lãnh đạo, dẫn dắt; sự lãnh đạo, sự hướng dẫn
456. left
/left/   (adj, adv, n)
Bên trái; về phía trái
457. leg
/leɡ/   (n)
Chân (người, thú, bàn…)
458. length
/leŋθ/   (n)
Chiều dài, độ dài
459. less
/les/   (det, pron, adv)
Nhỏ bé, ít hơn; số lượng ít hơn
460. let
/let/   (v)
Cho phép, để cho
461. letter
/ˈlet.ər/   (n)
Thư; chữ cái, mẫu tự
462. level
/ˈlev.əl/   (n, adj)
Trình độ, cấp, vị trí; bằng, ngang bằng
463. lie
/laɪ/   (v, n)
Nói dối; lời nói dối, sự dối trá
464. life
/laɪf/   (n)
Đời, sự sống
465. lift
/lɪft/   (v, n)
Giơ lên, nhấc lên; sự nâng, sự nhấc lên
466. light
/laɪt/   (n, adj, v)
Ánh sáng; nhẹ, nhẹ nhàng; đốt, thắp sáng
467. like
/laɪk/   (prep, v, conj)
Giống như; thích; như
468. line
/laɪn/   (n)
Dây, đường, tuyến
469. liquid
/ˈlɪk.wɪd/   (n, adj)
Chất lỏng; lỏng, êm ái, du dương, không vững
470. list
/lɪst/   (n, v)
Danh sách; ghi vào danh sách
471. listen
/ˈlɪs.ən/   (v)
Nghe, lắng nghe
472. little
/ˈlɪt.əl/   (adj, det, pron, adv)
Nhỏ, bé, chút ít; không nhiều; một chút
473. live
/lɪv/   (v)
Sống
474. locate
/ləʊˈkeɪt/   (v)
Xác định vị trí, định vị
475. log
/lɒɡ/
Khúc gỗ mới đốn, khúc gỗ mới xẻ
476. lone
/ləʊn/
(thơ ca) hiu quạnh
477. long
/lɒŋ/   (adj, adv)
Dài, xa; lâu
478. look
/lʊk/   (v, n)
Nhìn; cái nhìn
479. lost
/lɒst/   (adj)
Thua, mất
480. lot
/lɒt/   (n)
Thăm, việc rút thăm; sự chọn bằng cách rút thăm
481. loud
/laʊd/   (adj, adv)
To, inh ỏi, ầm ĩ; to, lớn (nói)
482. love
/lʌv/   (adj)
Yêu
483. low
/ləʊ/   (adj, adv)
Thấp, bé, lùn
485. machine
/məˈʃiːn/   (n)
Máy, máy móc
486. made
/meɪd/   (v)
Làm, hoàn thành, thực hiện
487. magnet
/ˈmæɡ.nət/   (n)
Nam châm
488. main
/meɪn/   (adj)
Chính, chủ yếu, trọng yếu nhất
489. major
/ˈmeɪ.dʒər/   (adj)
Lớn, nhiều hơn, trọng đại, chủ yếu
490. make
/meɪk/   (v, n)
Làm, chế tạo; sự chế tạo
491. man
/mæn/   (n)
Con người; đàn ông
492. many
/ˈmen.i/   (det, pron)
Nhiều
493. map
/mæp/   (n)
Bản đồ
494. mark
/mɑːk/   (n, v)
Dấu, nhãn, nhãn mác; đánh dấu, ghi dấu
495. market
/ˈmɑː.kɪt/   (n)
Chợ, thị trường;
496. mass
/mæs/   (n, adj)
Khối, khối lượng; quần chúng, đại chúng
497. master
/ˈmɑː.stər/   (n.)
Chủ, chủ nhân, thầy giáo, thạc sĩ
498. match
/mætʃ/   (n, v)
Trận thi đấu, đối thủ, địch thủ; đối chọi, sánh được
499. material
/məˈtɪə.ri.əl/   (n, adj)
Nguyên vật liệu; vật chất, hữu hình
500. matter
/ˈmæt.ər/   (n, v)
Chất, vật chất; có ý nghĩa, có tính chất quan trọng
501. may
/meɪ/   (n)
Tháng 5
502. me
/miː/   (pron)
Tôi, tao, tớ
503. mean
/miːn/   (v)
Nghĩa, có nghĩa là
504. meant
/ment/
Khoảng giữa, trung độ, trung gian, trung dung
505. measure
/ˈmeʒ.ər/   (v, n)
Đo, đo lường; sự đo lường, đơn vị đo lường;
506. meat
/miːt/,   (n)
Thịt
507. meet
/miːt/   (v)
Gặp, gặp gỡ
508. melody
/ˈmel.ə.di/
Giai điệu
509. men
/men/   (n)
Những người đàn ông
510. metal
/ˈmet.əl/   (n)
Kim loại
511. method
/ˈmeθ.əd/   (n)
Phương pháp, cách thức
512. middle
/ˈmɪd.l̩/   (n, adj)
Giữa, ở giữa
513. might
/maɪt/   (modal v)
Có thể, có lẽ
514. mile
/maɪl/   (n)
Dặm (đo lường)
515. milk
/mɪlk/   (n)
Sữa
516. million
/ˈmɪl.jən/
Triệu
517. mind
/maɪnd/   (n, v)
Tâm trí, tinh thần, trí tuệ; chú ý, để ý, chăm sóc, quan tâm
518. mine
/maɪn/   (pron, n)
Của tôi
519. minute
/ˈmɪn.ɪt/   (n)
Phút
520. miss
/mɪs/   (n)
Cô gái, thiếu nữ
521. mix
/mɪks/   (v, n)
Pha, trộn lẫn; sự pha trộn
522. modern
/ˈmɒd.ən/   (adj)
Hiện đại, tân tiến
523. molecule
/ˈmɒl.ɪ.kjuːl/
(hoá học) phân tử
524. moment
/ˈməʊ.mənt/   (n)
Chốc, lát
525. money
/ˈmʌn.i/   (n)
Tiền
526. month
/mʌnθ/   (n)
Tháng
527. moon
/muːn/   (n)
Mặt trăng
528. more
/mɔːr/   (det, pron, adv)
Hơn, nhiều hơn
529. morning
/ˈmɔː.nɪŋ/   (n.)
Buổi sáng
530. most
/məʊst/   (det, pron, adv)
Lớn nhất, nhiều nhất; nhất, hơn cả
531. mother
/ˈmʌð.ər/   (n)
Mẹ
532. motion
/ˈməʊ.ʃən/   (n)
Sự chuyển động, sụ di động
533. mount
/maʊnt/   (v, n)
Leo, trèo; núi
534. mountain
/ˈmaʊn.tɪn/   (n)
Núi
535. mouth
/maʊθ/   (n)
Miệng
536. move
/muːv/   (v, n)
Di chuyển, chuyển động; sự di chuyển, sự chuyển động
537. much
/mʌtʃ/   (det, pron, adv)
Nhiều, lắm
538. multiply
/ˈmʌl.tɪ.plaɪ/   (v)
Nhân lên, làm tăng lên nhiều lần; sinh sôi nảy nở
539. music
/ˈmjuː.zɪk/   (n)
Nhạc, âm nhạc
540. must
/mʌst/   (modal v)
Phải, cần, nên làm
541. my
/maɪ/   (det)
Của tôi
543. name
/neɪm/   (n, v)
Tên; đặt tên, gọi tên
544. nation
/ˈneɪ.ʃən/   (n)
Dân tộc, quốc gia
545. natural
/ˈnætʃ.ər.əl/   (adj)
(thuộc) tự nhiên, thiên nhiên
546. nature
/ˈneɪ.tʃər/   (n)
Tự nhiên, thiên nhiên
547. near
/nɪər/   (adj, adv, prep)
Gần, cận; ở gần
548. necessary
/ˈnes.ə.ser.i/   (adj)
Cần, cần thiết, thiết yếu
549. neck
/nek/   (n)
Cổ
550. need
/niːd/   (v, modal v, n)
Cần, đòi hỏi; sự cần
551. neighbor
/ˈneɪ.bər/   (n)
Hàng xóm
552. never
/ˈnev.ər/   (adv)
Không bao giờ, không khi nào
553. new
/njuː/   (adj)
Mới, mới mẻ, mới lạ
554. next
/nekst/   (adj, adv, n)
Sát, gần, bên cạnh; lần sau, tiếp nữa
555. night
/naɪt/   (n)
Đêm, tối
556. nine
/naɪn/
Chín
557. no
/nəʊ/   (det)
Không
558. noise
/nɔɪz/   (n)
Tiếng ồn, sự huyên náo
559. noon
/nuːn/   (n)
Trưa, buổi trưa
560. nor
/nɔːr/   (conj, adv)
Cũng không
561. north
/nɔːθ/   (n, adj, adv)
Phía bắc, phương bắc
562. nose
/nəʊz/   (n)
Mũi
563. note
/nəʊt/   (n, v)
Lời ghi, lời ghi chép; ghi chú, ghi chép
564. nothing
/ˈnʌθ.ɪŋ/   (pron)
Không gì, không cái gì
565. notice
/ˈnəʊ.tɪs/   (n, v)
Thông báo, yết thị; chú ý, để ý, nhận biết
566. noun
/naʊn/   (ngôn ngữ học)
Danh từ
567. now
/naʊ/   (adv)
Bây giờ, hiện giờ, hiện nay
568. number
/ˈnʌm.bər/   (n)
Số
569. -numeral
/ˈnjuː.mə.rəl/   (thuộc)
Số
571. object
/ˈɒb.dʒɪkt/   (n, v)
Vật, vật thể; phản đối, chống lại
572. observe
/əbˈzɜːv/   (v)
Quan sát, theo dõi
573. occur
/əˈkɜːr/   (v)
Xảy ra, xảy đến, xuất hiện
574. ocean
/ˈəʊ.ʃən/   (n)
Đại dương
575. of
/əv/   (prep)
Của
576. off
/ɒf/   (adv, prep)
Tắt; khỏi, cách, rời
577. offer
/ˈɒf.ər/   (v, n)
Biếu, tặng, cho; sự trả giá
578. office
/ˈɒf.ɪs/   (n)
Cơ quan, văn phòng, bộ
579. often
/ˈɒf.ən/   (adv)
Thường, hay, luôn
580. oh
/əʊ/   (exclamation)
Chao, ôi chao, chà, này..
581. oil
/ɔɪl/   (n)
Dầu
582. old
/əʊld/   (adj)
Già
583. on
/ɒn/   (prep, adv)
Trên, ở trên; tiếp tục, tiếp diễn
584. once
/wʌns/   (adv, conj)
Một lần; khi mà, ngay khi, một khi
585. one
/wʌn/   (number, det, pron)
Một; một người, một vật nào đó
586. only
/ˈəʊn.li/   (adj, adv)
Chỉ có 1, duy nhất; chỉ, mới
587. open
/ˈəʊ.pən/   (adj, v)
Mở, ngỏ; mở, bắt đầu, khai mạc
588. operate
/ˈɒp.ər.eɪt/   (v)
Hoạt động, điều khiển
589. opposite
/ˈɒp.ə.zɪt/   (adj, adv, n, prep)
Đối nhau, ngược nhau; trước mặt, đối diện; điều trái ngược
590. or
/ɔːr/
Vàng (ở huy hiệu)
591. order
/ˈɔː.dər/   (n, v)
Thứ, bậc; ra lệnh
592. organ
/ˈɔː.ɡən/   (n)
Đàn óoc gan
593. original
/əˈrɪdʒ.ɪ.nəl/   (adj, n)
(thuộc) gốc, nguồn gốc, căn nguyên; nguyên bản
594. other
/ˈʌð.ər/   (adj, pron)
Khác
595. our
/aʊər/   (det)
Của chúng ta, thuộc chúng ta, của chúng tôi, của chúng mình
596. out
/aʊt/   (adv)
Ngoài, ở ngoài, ra ngoài
597. over
/ˈəʊ.vər/   (adv, prep)
Bên trên, vượt qua; lên, lên trên
598. own
/əʊn/   (adj, pron, v)
Của chính mình, tự mình; nhận, nhìn nhận
599. oxygen
/ˈɒk.sɪ.dʒən/   (hoá học)
Oxy
601. page
/peɪdʒ/   (n )
Trang (sách)
602. paint
/peɪnt/   (n, v)
Sơn, vôi màu; sơn, quét sơn
603. pair
/peər/   (n)
Đôi, cặp
604. paper
/ˈpeɪ.pər/   (n)
Giấy
605. paragraph
/ˈpær.ə.ɡrɑːf/   (n)
Đoạn văn
606. parent
/ˈpeə.rənt/   (n)
Cha, mẹ
607. part
/pɑːt/   (n)
Phần, bộ phận
/pəˈtɪk.jʊ.lər/   (adj)
Riêng biệt, cá biệt
609. party
/ˈpɑː.ti/   (n)
Tiệc, buổi liên hoan; đảng
610. pass
/pɑːs/   (v)
Qua, vượt qua, ngang qua
611. past
/pɑːst/   (adj, n, prep, adv)
Quá khứ, dĩ vãng; quá, qua
612. path
/pɑːθ/   (n)
Đường mòn; hướng đi
613. pattern
/ˈpæt.ən/   (n)
Mẫu, khuôn mẫu
614. pay
/peɪ/   (v, n)
Trả, thanh toán, nộp; tiền lương
615. people
/ˈpiː.pl̩/   (n)
Dân tộc, dòng giống; người
616. perhaps
/pəˈhæps/   (adv)
Có thể, có lẽ
617. period
/ˈpɪə.ri.əd/   (n)
Kỳ, thời kỳ, thời gian; thời đại
618. person
/ˈpɜː.sən/   (n)
Con người, người
619. phrase
/freɪz/   (n)
Câu; thành ngữ, cụm từ
620. pick
/pɪk/   (v)
Cuốc (đất); đào, khoét (lỗ)
621. picture
/ˈpɪk.tʃər/   (n)
Bức vẽ, bức họa
622. piece
/piːs/   (n)
Mảnh, mẩu; đồng tiền
623. pitch
/pɪtʃ/   (n)
Sân (chơi các môn thể thao); đầu hắc ín
624. place
/pleɪs/   (n, v)
Nơi, địa điểm; quảng trường
625. plain
/pleɪn/   (adj)
Ngay thẳng, đơn giản, chất phác
626. plan
/plæn/   (n, v)
Bản đồ, kế hoạch; vẽ bản đồ, lập kế hoạch, dự kiến
627. plane
/pleɪn/   (n)
Mặt phẳng, mặt bằng
628. planet
/ˈplæn.ɪt/   (n)
Hành tinh
629. plant
/plɑːnt/   (n, v)
Thực vật, sự mọc lên; trồng, gieo
630. play
/pleɪ/   (v, n)
Chơi, đánh; sự vui chơi, trò chơi, trận đấu
631. please
/pliːz/   (v)
Làm vui lòng, vừa lòng, mong… vui lòng, xin mời
632. plural
/ˈplʊə.rəl/   (ngôn ngữ học)
Ở số nhiều, (thuộc) số nhiều
633. poem
/ˈpəʊ.ɪm/   (n)
Bài thơ
634. point
/pɔɪnt/   (n, v)
Point mũi nhọn, điểm; vót, làm nhọn, chấm (câu..)
635. poor
/pɔːr/   (adj)
Nghèo
636. popular
/ˈpɒp.jʊ.lər/   (adj)
Có tính đại chúng, (thuộc) nhân dân; được nhiều người ưa chuộng
637. populate
/ˈpɒp.jʊ.leɪt/   (np)
Ở, cư trú (một vùng)
638. port
/pɔːt/   (n)
Cảng
639. pose
/pəʊz/   (v, n)
Đưa ra, đề ra, đặt; sự đặt, đề ra
640. position
/pəˈzɪʃ.ən/   (n)
Vị trí, chỗ
641. possible
/ˈpɒs.ə.bl̩/   (adj)
Có thể, có thể thực hiện
642. post
/pəʊst/   (n, v)
Thư, bưu kiện; gửi thư
643. pound
/paʊnd/   (n)
Pao – đơn vị đo lường
644. power
/paʊər/   (n)
Khả năng, tài năng, năng lực; sức mạnh, nội lực; quyền lực
645. practice
/ˈpræk.tɪs/   (n)
Thực hành, thực tiễn
646. prepare
/prɪˈpeər/   (v)
Sửa soạn, chuẩn bị
647. present
/ˈprez.ənt/   (adj, n, v)
Có mặt, hiện diện; hiện nay, hiện thời; bày tỏ, giới thiệu, trình bày
648. press
/pres/   (n, v)
Sự ép, sự nén, sự ấn; ép, nén, bóp, ấn
649. pretty
/ˈprɪt.i/   (adv, adj)
Khá, vừa phải; xinh, xinh xắn; đẹp
650. print
/prɪnt/   (v, n)
In, xuất bản; sự in ra
651. probable
/ˈprɒb.ə.bl̩/   (adj)
Có thể, có khả năng
652. problem
/ˈprɒb.ləm/   (n)
Vấn đề, điều khó giải quyết
653. process
/ˈprəʊ.ses/   (n, v)
Quá trình, sự tiến triển, quy trình; chế biến, gia công, xử lý
654. produce
/prəˈdjuːs/   (v)
Sản xuất, chế tạo
655. product
/ˈprɒd.ʌkt/   (n)
Sản phẩm
656. proper
/ˈprɒp.ər/   (adj)
Đúng, thích đáng, thích hợp
657. property
/ˈprɒp.ə.ti/   (n)
Tài sản, của cải; đất đai, nhà cửa, bất động sản
658. protect
/prəˈtekt/   (v)
Bảo vệ, che chở
659. prove
/pruːv/   (v)
Chứng tỏ, chứng minh
660. provide
/prəˈvaɪd/   (v)
Chuẩn bị đầy đủ, dự phòng; cung cấp, chu cấp
661. pull
/pʊl/   (v, n)
Lôi, kéo, giật; sự lôi kéo, sự giật
662. push
/pʊʃ/   (v, n)
Xô đẩy; sự xô đẩy
663. put
/pʊt/   (v)
Đặt, để, cho vào
665. quart
/kwɔːt/
Góc tư galông, lít Anh (bằng 1, 135 lít)
666. question
/ˈkwes.tʃən/   (n, v)
Câu hỏi; hỏi, chất vấn
667. quick
/kwɪk/   (adj)
Nhanh
668. quiet
/kwaɪət/   (adj)
Lặng, yên lặng, yên tĩnh
669. quite
/kwaɪt/   (adv)
Hoàn toàn, hầu hết
670. quotient
/ˈkwəʊ.ʃənt/
(toán học) số thương
672. race
/reɪs/   (n, v)
Loài, chủng, giống; cuộc đua; đua
673. radio
/ˈreɪ.di.əʊ/   (n)
Sóng vô tuyến, radio
674. rail
/reɪl/   (n)
Đường ray
675. rain
/reɪn/   (n, v)
Mưa, cơn mưa; mưa
676. raise
/reɪz/   (v)
Nâng lên, đưa lên, ngẩng lên
677. ran
/ræn/   (v)
Chạy
678. range
/reɪndʒ/   (n)
Dãy, hàng, loại; phạm vi, trình độ
679. rather
/ˈrɑː.ðər/   (adv)
Thà.. còn hơn, thích… hơn
680. reach
/riːtʃ/   (v)
Đến, đi đến, tới
681. read
/riːd/   (v)
Đọc
682. ready
/ˈred.i/   (adj)
Sẵn sàng
683. real
/rɪəl/   (adj)
Thực, thực tế, có thật
684. reason
/ˈriː.zən/   (n)
Lý do, lý lẽ
685. receive
/rɪˈsiːv/   (v)
Nhận, lĩnh, thu
686. record
/rɪˈkɔːd/   (n, v)
Bản ghi, sự ghi, bản thu, sự thu; thu, ghi chép
687. red
/red/   (adj, n)
Đỏ; màu đỏ
688. region
/ˈriː.dʒən/   (n)
Vùng, miền
689. remember
/rɪˈmem.bər/   (v)
Nhớ, nhớ lại
690. repeat
/rɪˈpiːt/   (v)
Nhắc lại, lặp lại
691. reply
/rɪˈplaɪ/   (n, v)
Sự trả lời, sự hồi âm; trả lời, hồi âm
692. represent
/ˌrep.rɪˈzent/   (v)
Miêu tả, hình dung; đại diện, thay mặt
693. require
/rɪˈkwaɪər/   (v)
Đòi hỏi, yêu cầu, quy định
694. rest
/rest/   (n, v)
Sự nghỉ ngơi, lúc nghỉ; nghỉ, nghỉ ngơi
695. result
/rɪˈzʌlt/   (n, v)
Kết quả; bởi, do.. mà ra, kết quả là…
696. rich
/rɪtʃ/   (adj)
Giàu, giàu có
697. ride
/raɪd/   (v, n)
Đi, cưỡi (ngựa); sự đi, đường đi
698. right
/raɪt/   (adj, adv, n)
Thẳng, phải, tốt; ngay, đúng; điều thiện, điều phải, tốt, bên phải
699. ring
/rɪŋ/   (n, v)
Chiếc nhẫn, đeo nhẫn cho ai
700. rise
/raɪz/   (n, v)
Sự lên, sự tăng lương, thăng cấp; dậy, đứng lên, mọc (mặt trời), thành đạt
701. river
/ˈrɪv.ər/   (n)
Sông
702. road
/rəʊd/   (n)
Con đường, đường phố
703. rock
/rɒk/   (n)
Đá
704. roll
/rəʊl/   (n, v)
Cuốn, cuộn, sự lăn tròn; lăn, cuốn, quấn, cuộn
705. room
/ruːm/   (n)
Phòng, buồng
706. root
/ruːt/   (n)
Gốc, rễ
707. rope
/rəʊp/   (n)
Dây cáp, dây thừng, xâu, chuỗi
708. rose
/rəʊz/   (n)
Hoa hồng; cây hoa hồng
709. round
/raʊnd/   (adj, adv, prep, n)
Tròn, vòng quanh, xung quanh
710. row
/rəʊ/   (n)
Hàng, dây
711. rub
/rʌb/   (v)
Cọ xát, xoa bóp, nghiền, tán
712. rule
/ruːl/   (n, v)
Quy tắc, điều lệ, luật lệ; cai trị, chỉ huy, điều khiển
713. run
/rʌn/   (v, n)
Chạy; sự chạy
715. safe
/seɪf/   (adj)
An toàn, chắc chắn, đáng tin
716. said
/sed/   (v)
Nói
717. sail
/seɪl/   (v, n)
Đi tàu, thuyền, nhổ neo; buồm, cánh buồm, chuyến đi bằng thuyền buồm
718. salt
/sɒlt/   (n)
Muối
719. same
/seɪm/   (adj, pron)
Đều đều, đơn điệu; cũng như thế, vẫn cái đó
720. sand
/sænd/   (n)
Cát
721. sat
/sæt/   (v)
Ngồi
722. save
/seɪv/   (v)
Cứu, lưu
723. saw
/sɔː/   (v)
Nhìn
724. say
/seɪ/   (v)
Nói
725. scale
/skeɪl/   (n)
Vảy (cá..)
726. school
/skuːl/   (n)
Trường học
727. science
/saɪəns/   (n)
Khoa học, khoa học tự nhiên
728. score
/skɔːr/   (n, v)
Điểm số, bản thắng, tỷ số; đạt được, thành công, cho điểm
729. sea
/siː/   (n)
Biển
730. search
/sɜːtʃ/   (n, v)
Sự tìm kiếm, sự thăm dò, sự điều tra; tìm kiếm, thăm dò, điều tra
731. season
/ˈsiː.zən/   (n)
Mùa
732. seat
/siːt/   (n)
Ghế, chỗ ngồi
733. second
/ˈsek.ənd/   (det, adv, n)
Thứ hai, ở vị trí thứ 2, thứ nhì; người về nhì
734. section
/ˈsek.ʃən/   (n)
Mục, phần
735. see
/siː/   (v)
Nhìn, nhìn thấy, quan sát
736. seed
/siːd/   (n)
Hạt, hạt giống
737. seem
/siːm/
Có vẻ như, dường như, coi bộ
738. segment
/ˈseɡ.mənt/   (n)
Đoạn, khúc, đốt, miếng;
739. select
/sɪˈlekt/   (v)
Chọn lựa, chọn lọc
740. self
/self/   (n)
Bản thân mình
741. sell
/sel/   (v)
Bán
742. send
/send/   (v)
Gửi, phái đi
743. sense
/sens/   (n)
Giác quan, tri giác, cảm giác
744. sent
/sent/   (v)
Gửi, sai, phái, cho đi ((cũng) scend)
745. sentence
/ˈsen.təns/   (n)
Câu
746. separate
/ˈsep.ər.ət/   (adj, v)
Khác nhau, riêng biệt; làm rời, tách ra, chia tay
747. serve
/sɜːv/   (v)
Phục vụ, phụng sự
748. set
/set/   (n, v)
Bộ, bọn, đám, lũ; đặt để, bố trí
749. settle
/ˈset.l̩/   (v)
Giải quyết, dàn xếp, hòa giải, đặt, bố trí
750. seven
/ˈsev.ən/
Bảy
751. several
/ˈsev.ər.əl/   (det, pron)
Vài
752. shall
/ʃæl/   (modal v)
Dự đoán tương lai: sẽ
753. shape
/ʃeɪp/   (n, v)
Hình, hình dạng, hình thù
754. share
/ʃeər/   (v, n)
Đóng góp, tham gia, chia sẻ; phần đóng góp, phần tham gia, phần chia sẻ
755. sharp
/ʃɑːp/   (adj)
Sắc, nhọn, bén
756. she
/ʃiː/   (pron)
Nó, bà ấy, chị ấy, cô ấy…
757. sheet
/ʃiːt/   (n)
Chăn, khăn trải giường; lá, tấm, phiến, tờ
758. shell
/ʃel/   (n)
Vỏ, mai; vẻ bề ngoài
759. shine
/ʃaɪn/   (v)
Chiếu sáng, tỏa sáng
760. ship
/ʃɪp/   (n)
Tàu, tàu thủy
761. shoe
/ʃuː/   (n)
Giày
762. shop
/ʃɒp/   (n, v)
Cửa hàng; đi mua hầng, đi chợ
763. shore
/ʃɔːr/   (n)
Bờ (biển, hồ lớn), bờ biển
764. short
/ʃɔːt/   (adj)
Ngắn, cụt
765. should
/ʃʊd/   (modal v)
Nên
766. shoulder
/ˈʃəʊl.dər/   (n)
Vai
767. shout
/ʃaʊt/   (v, n)
Hò hét, reo hò; sự la hét, sự hò reo
768. show
/ʃəʊ/   (v, n)
Biểu diễn, trưng bày; sự biểu diễn, sự bày tỏ
769. side
/saɪd/   (n)
Mặt, mặt phẳng
770. sight
/saɪt/   (n)
Cảnh đẹp; sự nhìn
771. sign
/saɪn/   (n, v)
Dấu, dấu hiệu, kí hiệu đánh dấu, viết ký hiệu
772. silent
/ˈsaɪ.lənt/   (adj)
Im lặng, yên tĩnh
773. silver
/ˈsɪl.vər/   (n, adj)
Bạc, đồng bạc; làm bằng bạc, trắng như bạc
774. similar
/ˈsɪm.ɪ.lər/   (adj)
Giống như, tương tự như
775. simple
/ˈsɪm.pl̩/   (adj)
Đơn, đơn giản, dễ dàng
776. since
/sɪns/   (prep, conj, adv)
Từ, từ khi; từ khi, từ lúc đó; từ đó, từ lúc ấy
777. sing
/sɪŋ/   (v)
Hát, ca hát
778. single
/ˈsɪŋ.ɡl̩/   (adj)
Đơn, đơn độc, đơn lẻ
779. sister
/ˈsɪs.tər/   (n)
Chị, em gái
780. sit
/sɪt/   (v)
Ngồi
781. six
/sɪks/
Sáu
782. size
/saɪz/   (n)
Cỡ
783. skill
/skɪl/   (n)
Kỹ năng, kỹ sảo
784. skin
/skɪn/   (n)
Da, vỏ
785. sky
/skaɪ/   (n)
Trời, bầu trời
786. slave
/sleɪv/   (n)
Người nô lệ (đen & bóng)
787. sleep
/sliːp/   (v, n)
Ngủ; giấc ngủ
788. slip
/slɪp/   (v)
Trượt, tuột, trôi qua, chạy qua
789. slow
/sləʊ/   (adj)
Chậm, chậm chạp
790. small
/smɔːl/   (adj)
Nhỏ, bé
791. smell
/smel/   (v, n)
Ngửi; sự ngửi, khứu giác
792. smile
/smaɪl/   (v, n)
Cười, mỉm cười; nụ cười, vẻ tươi cười
793. snow
/snəʊ/   (n, v)
Tuyết; tuyết rơi
794. so
/səʊ/   (adv, conj)
Như vậy, như thế; vì thế, vì vậy, vì thế cho nên
795. soft
/sɒft/   (adj)
Mềm, dẻo
796. soil
/sɔɪl/   (n)
Đất trồng; vết bẩn
797. soldier
/ˈsəʊl.dʒər/   (n)
Lính, quân nhân
798. solution
/səˈluː.ʃən/   (n)
Sự giải quyết, giải pháp
799. solve
/sɒlv/   (v)
Giải, giải thích, giải quyết
800. some
/sʌm, səm/   (det, pron)
Một it, một vài
801. son
/sʌn/   (n)
Con trai
802. song
/sɒŋ/   (n)
Bài hát
803. soon
/suːn/   (adv)
Sớm, chẳng bao lâu nữa
804. sound
/saʊnd/   (n, v)
Âm thanh; nghe
805. south
/saʊθ/   (n, adj, adv)
Phương Nam, hướng Nam; ở phía Nam; hướng về phía Nam
806. space
/speɪs/   (n)
Khoảng trống, khoảng cách
807. speak
/spiːk/   (v)
Nói
808. special
/ˈspeʃ.əl/   (adj)
Đặc biệt, riêng biệt
809. speech
/spiːtʃ/   (n)
Sự nói, khả năng nói, lời nói, cách nói, bài nói
810. speed
/spiːd/   (n)
Tốc độ, vận tốc
811. spell
/spel/   (v, n)
Đánh vần; sự thu hút, sự quyến rũ, say mê
812. spend
/spend/   (v)
Tiêu, xài
813. spoke
/spəʊk/   (v)
Nói
814. spot
/spɔt/   (n)
Dấu, đốm, vết
815. spread
/spred/   (v)
Trải, căng ra, bày ra; truyền bá
816. spring
/sprɪŋ/   (n)
Mùa xuân
817. square
/skweər/   (adj, n)
Vuông, vuông vắn; dạng hình vuông, hình vuông
818. stand
/stænd/   (v, n)
Đứng, sự đứng
819. star
/stɑːr/   (n, v)
Ngôi sao, dán sao, trang trí hình sao, đánh dấu sao
820. start
/stɑːt/   (v, n)
Bắt đầu, khởi động; sự bắt đầu, sự khởi đầu, khởi hành
821. state
/steɪt/   (n, adj, v)
Nhà nước, quốc gia, chính quyền; (thuộc) nhà nước, có liên quan đến nhà nước; phát biểu, tuyên bố
822. station
/ˈsteɪ.ʃən/   (n)
Trạm, điểm, đồn
823. stay
/steɪ/   (v, n)
Ở lại, lưu lại; sự ở lại, sự lưu lại
824. stead
/sted/   (n)
Có ích cho ai, có lợi cho ai; sẵn sàng giúp đỡ ai
825. steam
/stiːm/   (n)
Hơi nước
826. steel
/stiːl/   (n)
Thép, ngành thép
827. step
/step/   (n, v)
Bước; bước, bước đi
828. stick
/stɪk/   (v, n)
Đâm, thọc, chọc, cắm, dính; cái gậy, qua củi, cán
829. still
/stɪl/   (adv, adj)
Đứng yên; vẫn, vẫn còn
830. stone
/stəʊn/   (n)
Đá
831. stood
/stʊd/   (v)
Sự dừng lại, sự đứng lại
832. stop
/stɒp/   (v, n)
Dừng, ngừng, nghỉ, thôi; sự dừng, sự ngừng, sự đỗ lại
833. store
/stɔːr/   (n, v)
Cửa hàng, kho hàng; tích trữ, cho vào kho
834. story
/ˈstɔː.ri/   (n)
Chuyện, câu chuyện
835. straight
/streɪt/   (adv, adj)
Thẳng, không cong
836. strange
/streɪndʒ/   (adj)
Xa lạ, chưa quen
837. stream
/striːm/   (n)
Dòng suối
838. street
/striːt/   (n)
Phố, đườmg phố
839. stretch
/stretʃ/   (v)
Căng ra, duỗi ra, kéo dài ra
840. string
/strɪŋ/   (n)
Dây, sợi dây
841. strong
/strɒŋ/   (adj)
Khỏe, mạnh, bền, vững, chắc chắn
842. student
/ˈstjuː.dənt/   (n)
Sinh viên
843. study
/ˈstʌd.i/   (n, v)
Sự học tập, sự nghiên cứu; học tập, nghiên cứu
844. subject
/ˈsʌb.dʒekt/   (n)
Chủ đề, đề tài; chủ ngữ
845. substance
/ˈsʌb.stəns/   (n)
Chất liệu; bản chất; nội dung
846. subtract
/səbˈtrækt/   (toán học)
Trừ
847. success
/səkˈses/   (n)
Sự thành công, sự thành đạt
848. such
/sʌtʃ/   (det, pron)
Như thế, như vậy, như là
849. sudden
/ˈsʌd.ən/   (adj)
Thình lình, đột ngột
850. suffix
/ˈsʌf.ɪks/   (ngôn ngữ học)
Hậu tố
851. sugar
/ˈʃʊɡ.ər/   (n)
Đường
852. suggest
/səˈdʒest/   (v)
Đề nghị, đề xuất; gợi
853. suit
/suːt/   (n, v)
Bộ com lê, trang phục; thích hợp, quen, hợp với
854. summer
/ˈsʌm.ər/   (n)
Mùa hè
855. sun
/sʌn/   (n)
Mặt trời
856. supply
/səˈplaɪ/   (n, v)
Sự cung cấp, nguồn cung cấp; cung cấp, đáp ứng, tiếp tế
857. support
/səˈpɔːt/   (n, v)
Sự chống đỡ, sự ủng hộ; chống đỡ, ủng hộ
858. sure
/ʃɔːr/   (adj, adv)
Chắc chắn, xác thực
859. surface
/ˈsɜː.fɪs/   (n)
Mặt, bề mặt
860. surprise
/səˈpraɪz/   (n, v)
Sự ngạc nhiên, sự bất ngờ; làm ngạc nhiên, gây bất ngờ
861. swim
/swɪm/   (v)
Bơi lội
862. syllable
/ˈsɪl.ə.bl̩/   (n)
Âm tiết
863. symbol
/ˈsɪm.bəl/   (n)
Biểu tượng, ký hiệu
864. system
/ˈsɪs.təm/   (n)
Hệ thống, chế độ
866. table
/ˈteɪ.bl̩/   (n)
Cái bàn
867. tail
/teɪl/   (n)
Đuôi, đoạn cuối
868. take
/teɪk/   (v)
/teɪk/
869. talk
/tɔːk/   (v, n)
Nói chuyện, trò chuyện; cuộc trò chuyện, cuộc thảo luận
870. tall
/tɔːl/   (adj)
Cao
871. teach
/tiːtʃ/   (v)
Dạy
872. team
/tiːm/   (n)
Đội, nhóm
873. teeth
/tiːθ/
Răng
874. tell
/tel/   (v)
Nói, nói với
/ˈtem.prə.tʃər/   (n)
Nhiệt độ
876. ten
/ten/
Mười, chục
877. term
/tɜːm/   (n)
Giới hạn, kỳ hạn, khóa, kỳ học
878. test
/test/   (n, v)
Bài kiểm tra, sự thử nghiệm, xét nghiệm; kiểm tra, xét nghiệm, thử nghiệm
879. than
/ðæn/   (prep, conj)
Hơn
880. thank
/θæŋk/   (v)
Cám ơn
881. that
/ðæt/   (det, pron, conj)
Người ấy, đó, vật ấy, đó; rằng, là
882. the
/ðiː/   (art)
Cái, con, người…
883. their
/ðeər/   (det)
Của chúng, của chúng nó, của họ
884. them
/ðem/   (pron)
Chúng, chúng nó, họ
885. then
/ðen/   (adv)
Khi đó, lúc đó, tiếp đó
886. there
/ðeər/   (adv)
Ở nơi đó, tại nơi đó
887. these
/ðiːz/
Này
888. they
/ðeɪ/   (pron)
Chúng, chúng nó, họ; những cái ấy
889. thick
/θɪk/   (adj)
Dày; đậm
890. thin
/θɪn/   (adj)
Mỏng, mảnh
891. thing
/θɪŋ/   (n)
Cái, đồ, vật
892. think
/θɪŋk/   (v)
Nghĩ, suy nghĩ
893. third
/θɜːd/
Thứ ba
894. this
/ðɪs/   (det, pron)
Cái này, điều này, việc này
895. those
/ðəʊz/
Những, cái đó
896. though
/ðəʊ/   (conj, adv)
Dù, dù cho, mặc dù; mặc dù, tuy nhiên, tuy vậy
897. thought
/θɔːt/   (n)
Sự suy nghĩ, khả năng suy nghĩ; ý nghĩ, tư tưởng, tư duy
898. thousand
/ˈθaʊ.zənd/
Nghìn
899. three
/θriː/
Ba
900. through
/θruː/   (prep, adv)
Qua, xuyên qua
901. throw
/θrəʊ/   (v)
Ném, vứt, quăng
902. thus
/ðʌs/   (adv)
Như vậy, như thế, do đó
903. tie
/taɪ/   (v, n)
Buộc, cột, trói; dây buộc, daay trói, dây giày
904. time
/taɪm/   (n)
Thời gian, thì giờ
905. tiny
/ˈtaɪ.ni/   (adj)
Rất nhỏ, nhỏ xíu
906. tire
/taɪər/   (v)
Làm mệt mỏi, trở nên mệt nhọc; lốp, vỏ xe
907. to
/tuː/   (prep)
Theo hướng, tới
908. together
/təˈɡeð.ər/   (adv)
Cùng nhau, cùng với
909. told
/təʊld/   (v)
Nói, nói với, nói lên, nói ra
910. tone
/təʊn/   (n)
Tiếng, giọng
911. too
/tuː/   (adv)
Cũng
912. took
/tʊk/   (n)
Sự cầm, sự nắm, sự lấy
913. tool
/tuːl/   (n)
Dụng cụ, đồ dùng
914. top
/tɒp/   (n, adj)
Chóp, đỉnh; đứng đầu, trên hết
915. total
/ˈtəʊ.təl/   (adj, n)
Tổng cộng, toàn bộ; tổng số, toàn bộ số lượng
916. touch
/tʌtʃ/   (v, n)
Sờ, mó, tiếp xúc; sự sờ, sự mó, sự tiếp xúc
917. toward
/təˈwɔ:dz/   (từ cổ,nghĩa cổ)
Dễ bảo, dễ dạy, ngoan
918. town
/taʊn/   (n)
Thị trấn, thị xã, thành phố nhỏ
919. track
/træk/   (n)
Phần của đĩa; đường mòn, đường đua
920. trade
/treɪd/   (n, v)
Thương mại, buôn bán; buôn bán, trao đổi
921. train
/treɪn/   (n, v)
Xe lửa, tàu hỏa; dạy, rèn luyện, đào tạo
922. travel
/ˈtræv.əl/   (v)
Đi lại, đi du lịch, di chuyển; sự đi, những chuyến đi
923. tree
/triː/   (n)
Cây
924. triangle
/ˈtraɪ.æŋ.ɡl̩/   (n)
Hình tam giác
925. trip
/trɪp/   (n, v)
Cuộc dạo chơi, cuộc du ngoạn; đi dạo, du ngoạn
926. trouble
/ˈtrʌb.l̩/   (n)
Điều lo lắng, điều muộn phiền
927. truck
/trʌk/   (n)
Rau quả tươi
928. true
/truː/   (adj)
Đúng, thật
929. try
/traɪ/   (v)
Thử, cố gắng
930. tube
/tjuːb/   (n)
Ống, tuýp
931. turn
/tɜːn/   (v, n)
Quay, xoay, vặn; sự quay, vòng quay
932. twenty
/ˈtwen.ti/
Hai mươi
933. two
/tuː/
Hai, đôi
934. type
/taɪp/   (n, v)
Loại, kiểu, mẫu; phân loại, xếp loại
936. under
/ˈʌn.dər/   (prep, adv)
Dưới, ở dưới; ở phía dưới, về phía dưới
937. unit
/ˈjuː.nɪt/   (n)
Đơn vị
938. until
/ənˈtɪl/   (conj, prep)
Trước khi, cho đến khi
939. up
/ʌp/   (adv, prep)
Ở trên, lên trên, lên
940. us
/ʌs/   (pron)
Chúng tôi, chúng ta; tôi và anh
941. use
/juːz/   (v, n)
Sử dụng, dùng; sự dùng, sự sử dụng
942. usual
/ˈjuː.ʒu.əl/   (adj)
Thông thường, thường dùng
943.
945. valley
/ˈvæl.i/   (n)
Thung lũng
946. value
/ˈvæl.juː/   (n, v)
Giá trị, ước tính, định giá
947. vary
/ˈveə.ri/   (v)
Thay đổi, làm cho khác nhau, biến đổi
948. verb
/vɜːb/   (ngôn ngữ học)
Động từ
949. very
/ˈver.i/   (adv)
Rất, lắm
950. view
/vjuː/   (n, v)
Sự nhìn, tầm nhìn; nhìn thấy, xem, quan sát
951. village
/ˈvɪl.ɪdʒ/   (n)
Làng, xã
952. visit
/ˈvɪz.ɪt/   (v, n)
Đi thăm hỏi, đến chơi, tham quan; sự đi thăm, sự thăm viếng
953. voice
/vɔɪs/   (n)
Tiếng, giọng nói
954. vowel
/vaʊəl/   (ngôn ngữ học)
Nguyên âm
956. wait
/weɪt/   (v)
Chờ đợi
957. walk
/wɔːk/   (v, n)
Đi, đi bộ; sự đi bộ, sự đi dạo
958. wall
/wɔːl/   (n)
Tường, vách
959. want
/wɒnt/   (v)
Muốn
960. war
/wɔːr/   (n)
Chiến tranh
961. warm
/wɔːm/   (adj, v)
Ấm, ấm áp; làm cho nóng, hâm nóng
962. was
/wɒz/
Thì, là
963. wash
/wɒʃ/   (v)
Rửa, giặt
964. watch
/wɒtʃ/   (v, n)
Nhìn, theo dõi, quan sát; sự canh gác, sự canh phòng
965. water
/ˈwɔː.tər/   (n)
Nước
966. wave
/weɪv/   (n)
Sóng, gợn nước; gợn sóng, uốn thành sóng
967. way
/ˈweɪ/   (n)
Đường, đường đi
968. we
/wiː/   (pron)
Chúng tôi, chúng ta
969. wear
/weər/   (v)
Mặc, mang, đeo
970. weather
/ˈweð.ər/   (n)
Thời tiết
971. week
/wiːk/   (n)
Tuần, tuần lễ
972. weight
/weɪt/   (n)
Trọng lượng
973. well
/wel/   (adv, adj)
Tốt, giỏi; ôi, may quá!
974. went
/went/   (v)
Đi
975. were
/wɜːr/
Thì, là
976. west
/west/   (n, adj, adv)
Phía Tây, theo phía tây, về hướng tây
977. what
/wɒt/   (pron, det)
Gì, thế nào
978. wheel
/wiːl/   (n)
Bánh xe
979. when
/wen/   (adv, pron, conj)
Khi, lúc, vào lúc nào
980. where
/weər/   (adv, conj)
Đâu, ở đâu; nơi mà
981. whether
/ˈweð.ər/   (conj)
Có..không; có… chăng; không biết có.. không
982. which
/wɪtʃ/   (pron, det)
Nào, bất cứ.. nào; ấy, đó
983. while
/waɪl/   (conj, n)
Trong lúc, trong khi; lúc, chốc, lát
984. white
/waɪt/   (adj, n)
Trắng; màu trắng
985. who
/huː/   (pron)
Ai, người nào, kẻ nào, người như thế nào
986. whole
/həʊl/   (adj, n)
Bình an vô sự, không suy suyển, không hư hỏng; toàn bộ, tất cả, toàn thể
987. whose
/huːz/   (det, pron)
Của ai
988. why
/waɪ/   (adv)
Tại sao, vì sao
989. wide
/waɪd/   (adj)
Rộng, rộng lớn
990. wife
/waɪf/   (n)
Vợ
991. wild
/waɪld/   (adj)
Dại, hoang
992. will
/wɪl/   (modal v, n)
Sẽ; ý chí, ý định
993. win
/wɪn/   (v)
Chiếm, đọat, thu được
994. wind
/wɪnd/   (n)
Gió
995. window
/ˈwɪn.dəʊ/   (n)
Cửa sổ
996. wing
/wɪŋ/   (n)
Cánh, sự bay, sự cất cánh
997. winter
/ˈwɪn.tər/   (n)
Mùa đông
998. wire
/waɪər/   (n)
Dây (kim loại)
999. wish
/wɪʃ/   (v, n)
Ước, mong muốn; sự mong ước, lòng mong muốn
1000. with
/wɪð/   (prep)
Với, cùng
1001. woman
/ˈwʊm.ən/   (n)
Đàn bà, phụ nữ
1002. women
/ˈwɪm.ɪn/   (n)
Những người phụ nữ
1003. wonder
/ˈwʌn.dər/   (v)
Ngạc nhiên, lấy làm lạ, kinh ngạc
1004. won’t
/wəʊnt/   (n)
Sẽ không
1005. wood
/wʊd/   (n)
Gỗ
1006. word
/wɜːd/   (n)
Từ
1007. work
/wɜːk/   (v, n)
Làm việc, sự làm việc
1008. world
/wɜːld/   (n)
Thế giới
1009. would
/wʊd/   (n)
Sẽ
1010. write
/raɪt/   (v)
Viết
1011. written
/ˈrɪt.ən/   (adj)
Viết ra, được thảo ra
1012. wrong
/rɒŋ/   (adj, adv)
Sai
1013. wrote
/rəʊt/   (v)
Viết
1015. yard
/jɑːd/   (n)
Iat, thước Anh (bằng 0, 914 mét), sân
1016. year
/jɪər/   (n)
Năm
1017. yellow
/ˈjel.əʊ/   (adj)
Vàng
1018. yes
/jes/
Vâng, phải, dạ, được, ừ, có, có chứ
1019. yet
/jet/   (adv)
Còn, hãy còn, còn nữa
1020. you
/juː/   (pron)
Anh, chị, ông, bà, ngài, ngươi, mày; các anh, các chị, các ông, các bà, các ngài
1021. young
/jʌŋ/   (adj)
Trẻ, trẻ tuổi, thiếu niên, thanh niên
1022. your
/jɔːr/   (det)
Của anh, của chị, của ngài, của mày; của các anh, của các chị, của các ngài, của

Danh sách từ vựng và mẫu câu khác

Cẩm nang