Từ vựng tiếng anh lớp 12 mới nhất

Dưới đây là danh sách từ vựng tiếng anh lớp 12 theo chương trình mới năm 2023, được chúng tôi tổng hợp và cập nhật mới nhất, đầy đủ nhất. Các chủ đề bài học, unit cũng được tách và gom lại giúp các bạn học dễ dàng hơn. Hy vọng với danh sách từ vựng này sẽ giúp các bạn học tốt hơn môn Tiếng Anh của mình.
Xem thêm

UNIT 1. LIFE STORIES

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
/əˈtʃiːvmənt/   (n)
Thành tích, thành tựu
/əˈnɒnɪməs/   (a)
Ẩn danh, giấu tên
/ˌdedɪˈkeɪʃn/   (n)
Sự cống hiến, hiến dâng, tận tụy
/ˈdaɪəɡnəʊz/   (v)
Chẩn đoán (bệnh)
/dɪˈstɪŋɡwɪʃt/   (a)
Kiệt xuất, lỗi lạc
6. figure
/ˈfɪɡə(r)/   (n)
Nhân vật
/ˌdʒenəˈrɒsəti/   (n)
Sự rộng lượng, tính hào phóng
/ˌhɒspɪtəlaɪˈzeɪʃn/   (n)
Sự nhập viện, đưa vào bệnh viện
/ˌpɜːsɪˈvɪərəns/   (n)
Tính kiên trì, sự bền chí
/prɒsˈθetɪk leɡ/   (n)
Chân giả
/ˌrepjuˈteɪʃn/   (n)
Danh tiếng
/rɪˈspektəbl/   (a)
Đáng kính, đứng đắn
/ˈtæləntɪd/   (a)
Có tài năng, có năng khiếu
14. waver
/ˈweɪvə(r)/   (v)
Dao động, phân vân

UNIT 2. URBANISATION

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
/ˌæɡrɪˈkʌltʃərəl/   (a)
Thuộc về nông nghiệp
/ˈsentrəlaɪz/   (v)
Tập trung
/ˌkɒst ɪˈfektɪv/   (a)
Hiệu quả, xứng đáng với chi phí
/ˌkaʊntə ˌɜːbənaɪˈzeɪʃn/   (n)
Phản đô thị hóa, dãn dân
/ˈdensli ˈpɒpjuleɪtɪd/
Dân cư đông đúc/ mật độ dân số cao
/dɪˌskrɪmɪˈneɪʃn/   (n)
Sự phân biệt đối xử
7. double
/ˈdʌbl/   (v)
Tăng gấp đôi
/ˌdaʊnˈmɑːkɪt/   (a)
Giá rẻ, bình dân
/ˌdaʊn tu ˈɜːθ/   (a)
Thực tế/ sát thực tế
/ˈenədʒi ˈseɪvɪŋ/   (a)
Tiết kiệm năng lượng
11. expand
/ɪnˌdʌstriəlaɪˈzeɪʃn/   (v)
Mở rộng
/ɪkˈspænd/   (n)
Sự công nghiệp hóa
/ˌɪntrəst ˈfriː/   (a)
Không tính lãi/ không lãi suất
/ˌkaɪnd ˈhɑːtɪd/   (a)
Tử tế, tốt bụng
/ˌlɒŋ ˈlɑːstɪŋ/   (a)
Kéo dài, diễn ra trong thời gian dài
16. migrate
/maɪˈɡreɪt/   (v)
Di cư
17. mindset
/ˈmaɪndset/   (n)
Định kiến
(none)   (v)
Làm cho quá tải
/ˌsænɪˈteɪʃn/   (n)
Vệ sinh
/ˌself ˈməʊtɪveɪtɪd/   (a)
Tự tạo động lực cho bản thân
21. slum
/slʌm/   (n)
Nhà ổ chuột
/swɪtʃ ɒf/   (v)
Ngừng, thôi không chú ý đến nữa
/ˈtaɪm kənsjuːmɪŋ/   (a)
Tốn thời gian
/ˈθɔːt prəvəʊkɪŋ/   (a)
Đáng để suy nghĩ
/ˌʌnɪmˈplɔɪmənt/   (n)
Tình trạng thất nghiệp
/ˌʌpˈmɑːkɪt/   (a)
Đắt tiền, xa xỉ
/ˌɜːbənaɪˈzeɪʃn/   (n)
Đô thị hóa
/ˈweðə biːtn/   (a)
Dãi dầu sương gió
/ˌwel ɪˈstæblɪʃt/   (a)
Được hình thành từ lâu, có tiếng tăm
/ˈwɜːldwaɪd/   (adv)
Trên phạm vi toàn cầu

UNIT 3. THE GREEN MOVEMENT

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
1. asthma
/ˈæsmə/   (n)
Bệnh hen, bệnh suyễn
/ˈbaɪəʊmæs/   (n)
Nguyên liệu tự nhiên từ động vật/ thực vật ; sinh khối
/brɒŋˈkaɪtɪs/   (n)
Bệnh viêm phế quản
/ˈklʌtə(r)/   (n)
Tình trạng bừa bộn, lộn xộn
/kəmˈbʌstʃən/   (n)
Sự đốt cháy
/ˌkɒnsəˈveɪʃn/   (n)
Sự bảo tồn
/dɪˈpliːt/   (v)
Rút hết, làm cạn kiệt
/dɪˈspəʊz əv/   (v)
Vứt bỏ
/ˌdʒiːəʊˈθɜːml/   (a)
(thuộc) địa nhiệt
10. habitat
/ˈhæbɪtæt/   (n)
Môi trường sống
/ˈlaɪfstaɪl/   (n)
Phong cách sống
12. mildew
/ˈmɪldjuː/   (n)
Nấm mốc
13. mould
/məʊld/   (n)
Mốc, meo
14. organic
/ɔːˈɡænɪk/   (a)
Không dùng chất nhân tạo, hữu cơ
15. pathway
/ˈpɑːθweɪ/   (n)
Đường mòn, lối nhỏ
/ˌprezəˈveɪʃn/   (n)
Sự giữ gìn
17. promote
/prəˈməʊt/   (v)
Thúc đẩy, phát triển
/ˌpjʊərɪfɪˈkeɪʃn/   (n)
Sự làm sạch, sự tinh chế
/rɪˈplenɪʃ/   (v)
Làm đầy lại, bổ sung
20. soot
/sʊt/   (n)
Bồ hóng, nhọ nồi
/səˌsteɪnəˈbɪləti/   (n)
Việc sử dụng năng lượng tự nhiên, sản phẩm không gây hại môi trường, bền vững

UNIT 4. THE MASS MEDIA

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
/əˈdɪktɪd/   (a)
Nghiện
2. advent
/ˈædvent/   (n)
Sự đến/ tới sự kiện quan trọng
/ˌæplɪˈkeɪʃn/   (n)
Ứng dụng
/ˈætɪtjuːd/   (n)
Thái độ, quan điểm
/kəˈnekt/   (v)
Kết nối
/ˈsaɪbəbʊliɪŋ/   (n)
Khủng bố qua mạng Internet
/ˌdɒkjuˈmentri/   (n)
Phim tài liệu
/ˈdɒmɪnənt/   (a)
Thống trị, có ưu thế hơn
9. drama
/ˈdrɑːmə/   (n)
Kịch, tuồng
/ɪˈfɪʃnt/   (a)
Có hiệu quả
11. emerge
/iˈmɜːdʒ/   (v)
Vượt trội, nổi bật, nổi lên
/ˈfaɪvfəʊld/   (adj/adv)
Gấp 5 lần
Hệ thống định vị toàn cầu
14. leaflet
/ˈliːflət/   (n)
Tờ rơi, tờ in rời
15. mass
/mæs/   (n)
Số nhiều, số đông, đại chúng
16. media
/ˈmiːdiə/   (n)
( số nhiều của medium) phương tiện
/ˈmaɪkrəʊblɒɡɪŋ/   (n)
Việc (cá nhân) thường xuyên gửi các tin nhắn/ hình ảnh/ video lên mạng xã hội để cộng đồng mạng biết được các hoạt động của người đăng tin
/ˈpaɪ tʃɑːt/
Biểu đồ tròn
/ˌsəʊʃl ˈnetwɜːkɪŋ/
Mạng xã hội
/səbˈskraɪb/   (v)
Đặt mua dài hạn
/ˌtæblət ˌpiː ˈsiː/
Máy tính bảng
Truyền thông đại chúng
23. tie in
/taɪ/   (v)
Gắn với
24. website
/ˈwebsaɪt/   (n)
Vị trí web, điểm mạng, cổng thông tin điện tử

UNIT 5. CULTURAL IDENTITY

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
/əˈsɪməleɪt/   (v)
Đồng hóa
/əˌsɪməˈleɪʃn/   (n)
Sự đồng hóa
3. attire
/əˈtaɪə(r)/   (n)
Quần áo, trang phục
.
Trò chơi bịt mắt bắt dê
/ˈkʌltʃərəl aɪˈdentəti/
Bản sắc văn hóa
/ˈkʌltʃərəl ˈpræktɪs/
Các hoạt động văn hóa, tập quán văn hóa
7. custom
/ˈkʌstəm/   (n)
Phong tục, tập quán
/daɪˈvɜːsəti/   (n)
Tính đa dạng
9. flock
/flɒk/   (v)
Lũ lượt kéo đến
/meɪnˈteɪn/   (v)
Bảo vệ, duy trì
/ˈmɑːʃl ˈspɪrɪt/   n.phr
Tin thần thượng võ
/ˌmʌltiˈkʌltʃərəl/   (a)
Đa văn hóa
/ˌnæʃnəl ˈkɒstjuːm/
Trang phục dân tộc
/ˌnæʃnəl praɪd/
Lòng tự hào dân tộc
/ˌsɒlɪˈdærəti/   (n)
Sự đoàn kết, tình đoàn kết
16. unify
/ˈjuːnɪfaɪ/   (v)
Thống nhất
17. unique
/juˈniːk/   (a)
Độc lập, duy nhất, chỉ có 1
18. unite
/juˈnaɪt/   (v)
Đoàn kết
19. worship
/ˈwɜːʃɪp/   (v)
Tôn kính, thờ cúng

UNIT 6. ENDANGERED SPECIES

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
/ˌbaɪəʊdaɪˈvɜːsəti/   (n)
Đa dạng sinh học
/ˌkɒnsəˈveɪʃn/   (n)
Sự bảo tồn
/ˈsteɪtəs/
Tình trạng bảo tồn
/ɪnˈdeɪndʒəd ˈspiːʃiːz/
Chủng loài có nguy cơ bị tuyệt chủng
/ˌiːvəˈluːʃn/   (n)
Sự tiến hóa
/ɪkˈstɪŋkt/   (a)
Tuyệt chủng
/ɪkˈstɪŋkʃn/   (n)
Sự tuyệt chủng
/ˈhæbɪtæt/   (n)
Môi trường sống
9. poach
/pəʊtʃ/   (v)
Săn trộm
/raɪˈnɒsərəs/   (n)
Hà mã
/siː ˈtɜːtl/   (n)
Con rùa biển
12. survive
/səˈvaɪv/   (v)
Sống sót
/səˈvaɪvl/   (n)
Sự sống sót
14. trade
/treɪd/   (n)
Mua bán
/ˈvʌlnərəbl/   (a)
Dễ bị tổn thương dễ gặp nguy hiểm

UNIT 7. ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
/ˈæktɪveɪt/   (v)
Kích hoạt
/ˈælɡərɪðəm/   (n)
Thuật toán
/ˌɑːtɪfɪʃl ɪnˈtelɪɡəns/   n.phr
Trí tuệ nhân tạo
/ˈɔːtəmeɪtɪd/   (a)
Tự động
/kɔːl fɔː(r)/   (v)
Kêu gọi
/ˈsaɪbərətæk/   (n)
Tấn công mạng
/ɪkˈstɜːmɪneɪt/   (v)
Tiêu diệt
/ˈfɑːrəweɪ/   (a)
Xa xôi
9. hacker
/ˈhækə(r)/   (n)
Tin tặc
10. implant
/ɪmˈplɑːnt/   (v)
Cấy ghép
/ɪnˈkredəbl/   (a)
Đáng kinh ngạc
/ˌɪntəˈvenʃn/   (n)
Sự can thiệp
/ˌmælˈfʌŋkʃn/   (n)
Sự trục trặc
/ˌnævɪˈɡeɪʃn/   (n)
Sự đi lại trên biển hoặc trên không
/ˌəʊvəˌpɒpjuˈleɪʃn/   (n)
Sự quá tải dân số
/ˌrezəˈrekt/   (v)
Làm sống lại, phục hồi
/ˌʌnbɪˈliːvəbl/   (a)
Khó tin

UNIT 8. THE WORLD OF WORK

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
/ˌækəˈdemɪk/   (a)
Học thuật, giỏi các môn học thuật
/ədˈmɪnɪstreɪtə(r)/   (n)
Nhân viên hành chính
3. align
/əˈlaɪn/   (v)
Tuân theo, phù hợp
/ˈæplɪkənt/   (n)
Người nộp đơn xin việc
5. apply
/əˈplaɪ/   (v)
Nộp đơn, đệ trình
/əˈprentɪs/   (n)
Thực tập sinh, người học việc
/əˈprəʊtʃəbl/   (a)
Dễ gần, dễ tiếp cận
/ɑːˈtɪkjuleɪt/   (a)
Hoạt ngôn, nói năng lưu loát
/bəˈriːstə/   (n)
Nhân viên làm việc trong quán cà phê
/ˈkændɪdət/   (n)
Ứng viên đã qua vòng sơ tuyển
/ˈklʌtəd/   (a)
Lộn xộn, trông rối mắt
/kəmˈpæʃənət/   (a)
Thông cảm, cảm thông
/ˈkɒliːɡ/   (n)
Đồng nghiệp
/ˌkʌvərɪŋ ˈletə(r)/
Thư xin việc
/ˈdiːləʃɪp/   (n)
Doanh nghiệp, kinh doanh
/ˈdemənstreɪt/   (v)
Thể hiện
/ˌɒntrəprəˈnɜː(r)/   (n)
Nhà doanh nghiệp, người khởi nghiệp
/pəˈtenʃl/   (a)
Tiềm năng
/praɪˈɒrətaɪz/   (v)
Sắp xếp công việc hợp lý, ưu tiên việc quan trọng trước
/prəˈbeɪʃn/   (n)
Sự thử việc, thời gian thử việc
/ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃn/   (n)
Trình độ chuyên môn bằng cấp
22. recruit
/rɪˈkruːt/   (v)
Tuyển dụng
/ˈreləvənt/   (a
Thích hợp, phù hợp
/ˈʃɔːtlɪst/   (v)
Sơ tuyển
/ˈspeʃəlaɪz/   (v)
Chuyên về lĩnh vực nào đó
26. tailor
/ˈteɪlə(r)/   (v)
Điều chỉnh cho phù hợp
27. trailer
/ˈtreɪlə(r)/   (n)
Xe móc, xe kéo
28. tuition
/tjuˈɪʃn/   (n)
Học phí
29. unique
/juˈniːk/   (a)
Đặc biệt, khác biệt, độc nhất
/ˌwel ˈspəʊkən/   (a)
Nói hay, nói với lời lẽ trau chuốt

UNIT 9. CHOOSING A CAREER

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
1. advice
/ədˈvaɪs/   (n)
Lời khuyên
/æmˈbɪʃn/   (n)
Hoài bão, khát vọng, tham vọng
(none)
Liên lạc với
4. career
(none)   (n)
Nghề, nghề nghiệp, sự nghiệp
(none)
Người cố vấn nghề nghiệp
/tʌtʃ/
Tìm thấy/ nảy ra ( ý tưởng/ giải pháp)
/ˈdɪʃwɒʃə(r)/
Cắt giảm ( biên chế, số lượng)
/ˈdaʊnsaɪd/   (n)
Người rửa bát đĩa, máy rửa bát đĩa
(none)   (n)
Mặt trái/ bất lợi
(none)
Ghé thăm
/ˈfæsɪneɪtɪŋ/
Bỏ ( học, nghề,…)
(none)   (a)
Có sức hấp dẫn hoặc quyến rũ lớn
(none)
Sống hòa thuận với
(none)
Bắt đầu giải quyết ( một vấn đề khó)
/ˈfɔːwəd/
Theo kịp, đuổi kịp
/məˈtʃʊə(r)/
Chờ đợi, trông đợi
17. mature
/ˈpeɪpəwɜːk/   (a)
Trưởng thành
/pəˈsjuː/   (n)
Công việc giấy tờ, văn phòng
19. pursue
(none)   (v)
Theo đuổi, tiếp tục
/rɪˈwɔːdɪŋ/
Chịu đựng
(none)   (a)
Bõ công, đáng công, thỏa đáng
/sɪˈkjʊə(r)/
Hết, cạn kiệt ( tiền, năng lượng,…)
23. secure
/ˈʃædəʊ/   (v)
Giành được, đạt được
24. shadow
/ˈtiːdiəs/   (v)
Đi theo quan sát ai, thực hành để học việc
25. tedious
(none)   (a)
Tẻ nhạt, làm mệt mỏi
(none)
Nhớ lại
/ˈwɜːkfɔːs/   (n)
Lực lượng lao động

UNIT 10. LIFE LONG LEARNING

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
/ˈædɪkwət/   (a)
Thỏa đáng, phù hợp
/ˈiː lɜːnɪŋ/   (n)
Hình thức học trực tuyến
/ɪmˈplɔɪəbl/   (a)
Có thể được thuê làm việc
/fəˈsɪlɪteɪt/   (v)
Tạo điều kiện thuận lợi
/ˌfleksəˈbɪləti/   (n)
Tính linh động
6. genius
/ˈdʒiːniəs/   (n)
Thiên tài
/ˌhɒspɪˈtæləti/   (n)
Lòng mến khách
/ɪˈnɪʃətɪv/   (n)
Sáng kiến, tính chủ động trong công việc
/ˌɪnstɪˈtjuːʃn/   (n)
Cơ quan tổ chức
/ˌɪntərˈækʃn/   (n)
Sự tương tác
/ˈlaɪflɒŋ/   (a)
Suốt đời
/ˌɒpəˈtjuːnəti/   (n)
Cơ hội
/ˌəʊvəˈwelmɪŋ/   (a)
Vượt trội
14. pursuit
/pəˈsjuːt/   (n)
Sự theo đuổi
/sef-dəˈrektɪd/   (a)
Theo định hướng cá nhân
/ˌself ˈməʊtɪveɪtɪd/   (a)
Có động lực cá nhân
/tempˈteɪʃn/   (n)
Sự lôi cuốn
/ˈʌltɪmət/   (a)
Sau cùng, quan trọng nhất
/ˈvɒləntrəli/   (adv)
Một cách tự nguyện

Từ vựng các lớp khác

Danh sách từ vựng và mẫu câu khác

Cẩm nang