Từ vựng tiếng anh lớp 8 mới nhất

Dưới đây là danh sách từ vựng tiếng anh lớp 8 theo chương trình mới năm 2024, được chúng tôi tổng hợp và cập nhật mới nhất, đầy đủ nhất. Các chủ đề bài học, unit cũng được tách và gom lại giúp các bạn học dễ dàng hơn. Hy vọng với danh sách từ vựng này sẽ giúp các bạn học tốt hơn môn Tiếng Anh của mình.
Xem thêm

UNIT 1. LEISURE ACTIVITIES

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
1. adore
əˈdɔː
Yêu thích, mê thích
əˈdɪktɪd
Nghiện (thích) cái gì
biːtʃ ɡeɪm
Trò thể thao trên bãi biển
ˈbreɪslət
Vòng đeo tay
kəˈmjuːnɪkeɪt
Giao tiếp
kəˈmjuːnəti ˈsentə
Trung tâm văn hoá cộng đồng
7. craft
krɑːft
Đồ thủ công
krɑːft kɪt
Bộ dụng cụ làm thủ công
ˈkʌltʃərəl ɪˈvent
Sự kiện văn hoá
10. detest
dɪˈtest
Ghét
11. DIY
ˌdiː aɪ ˈwaɪ
Đồ tự làm, tự sửa
dəʊnt maɪnd
Không ngại, không ghét lắm
hæŋ aʊt
Đi chơi với bạn bè
14. hooked
hʊkt
Yêu thích cái gì
ɪts raɪt ʌp maɪ striːt
Đúng vị của tớ!
16. join
dʒɔɪn
Tham gia
17. leisure
ˈleʒə
Sự thư giãn nghỉ ngơi
ˈleʒə ækˈtɪvəti
Hoạt động thư giãn nghỉ ngơi
ˈleʒə taɪm
Thời gian thư giãn nghỉ ngơi
netˈlɪŋɡəʊ
Ngôn ngữ dùng để giao tiếp trên mạng
ˈpiːpl wɒtʃɪŋ
Ngắm người qua lại
22. relax
rɪˈlæks
Thư giãn
ˈsætɪsfaɪd
Hài lòng
ˈsəʊʃəlaɪz
Giao tiếp để tạo mối quan hệ
25. weird
wɪəd
Kì cục
ˈwɪndəʊ ˈʃɒpɪŋ
Đi chơi ngắm đồ bày ở cửa hàng
27. virtual
ˈvɜːtʃuəl
Ảo (chỉ có ở trên mạng)

UNIT 2. LIFE IN THE COUNTRYSIDE

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
biːhaɪv
Tổ ong
2. brave
breɪv
Can đảm
ˈbʌfələʊ-drɔːn kɑːt
Xe trâu kéo
4. cattle
ˈkætl
Gia súc
kəˈlekt
Thu gom, lấy
kənˈviːniənt
Thuận tiện
dɪˈstɜːb
Làm phiền
ɪˈlektrɪkl əˈplaɪəns
Đồ điện
ˈdʒenərəs
Hào phóng
10. ger
ger
Lều của dân du mục Mông Cổ
ˈgəʊbi ˈhaɪləndz
Cao nguyên Gobi
ˈɡrɑːslænd
Đồng cỏ
ˈhɑːvɪst taɪm
Mùa gặt
14. herd
hɜːd
Chăn dắt
15. local
ˈləʊkl
Địa phương, dân địa phương
mɒŋˈɡəʊliə
Mông cổ
17. nomad
ˈnəʊmæd
Dân du mục
18. nomadic
nəʊˈmædɪk
Thuộc về du mục
ˈpædi fiːld
Đồng lúa
ˈpɑːstʃə(r)
Đồng cỏ
21. pick
pɪk
Hái (hoa, quả…)
ˈreɪsɪŋ məʊtərɪst
Người lái ô tô đua
23. vast
vɑːst
Rộng lớn, bát ngát

UNIT 3. PEOPLES OF VIET NAM

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
ˈænsestə(r)
Ông cha, tổ tiên
2. basic
ˈbeɪsɪk
Cơ bản
ˈkɒmplɪkeɪtɪd
Tinh vi, phức tạp
ˈkɒstjuːm
Trang phục
ˈkjʊəriəs
Tò mò, muốn tìm hiểu
6. custom
ˈkʌstəm
Tập quán, phong tục
daɪˈvɜːs
Đa dạng
daɪˈvɜːsəti
Sự đa dạng, phong phú
9. ethnic
ˈeθnɪk
(thuộc) dân tộc
ˈeθnɪk ɡruːp
(nhóm) dân tộc
ˈeθnɪk maɪˈnɒrəti ˈpiːpl
Người dân tộc thiểu số
12. gather
ˈɡæðə(r)
Thu thập, hái lượm
ˈherɪtɪdʒ
Di sản
14. hunt
hʌnt
Săn bắt
ˌɪnsɪɡˈnɪfɪkənt
Không quan trọng, không ý nghĩa
məˈdʒɒrəti
Đa số
maɪˈnɒrəti
Thiểu số
ˌmʌltiˈkʌltʃərəl
Đa văn hóa
ˈrekəɡnaɪz
Công nhận, xác nhận
20. shawl
ʃɔːl
Khăn quàng
ˌspeʃiˈæləti
Đặc sản
stɪlt haʊs
Nhà sàn
ˈterəst fiːld
Ruộng bậc thang
trəˈdɪʃn
Truyền thống
25. unique
juˈniːk
Độc nhất, độc đáo
ˈwɔːtəwiːl
Cối xay nước

UNIT 4. OUR CUSTOMS AND TRADITIONS

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
1. accept
əkˈsept
Chấp nhận, nhận
breɪk wɪð
Không theo
kɒkwaɪz
Theo chiều kim đồng hồ
ˈkɒmplɪmənt
Lời khen
5. course
kɔːs
Món ăn
ˈkʌtləri
Bộ đồ ăn (gồm thìa, dĩa, dao)
ˈfɪlmstrɪp
Đoạn phim
8. host
həʊst
Chủ nhà (nam)
ˈhəʊstəs
Chủ nhà (nữ)
ˌdʒenəˈreɪʃn
Thế hệ
ˈɒfsprɪŋ
Con cái
12. oblige
əˈblaɪdʒ
Bắt buộc
13. palm
pɑːm
Lòng bàn tay
pɑːs daʊn
Truyền cho
15. prong
prɒŋ
Đầu dĩa (phần có răng)
16. reflect
rɪˈflekt
Phản ánh
17. sharp
ʃɑːp
Chính xác, đúng
sens əv bɪˈlɒŋɪŋ
Cảm giác thân thuộc
19. social
ˈsəʊʃl
Thuộc về xã hội
spɒt ɒn
Chính xác
21. spray
spreɪ
Xịt
22. spread
spred
Lan truyền
ˈteɪbl ˈmænə(r)
Quy tắc ăn uống trong bàn ăn, phép tắc ăn uống
24. tip
tɪp
Tiền boa, boa
25. unity
ˈjuːnəti
Sự thống nhất, đoàn kết
26. upwards
ˈʌpwədz
Hướng lên trên
jʊə kɪdɪŋ
Bạn nói đùa thế thôi!

UNIT 5. FESTIVALS IN VIET NAM

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
ˌænɪˈvɜːsəri
Ngày kỉ niệm
ˈɑːtʃweɪ
Mái vòm
ˈkɑːnɪvl
Lễ hội (hóa trang)
ˈserəməni
Nghi lễ
5. clasp
klɑːsp
Bắt tay
kəˈmeməreɪt
Kỉ niệm
kəˈmɑːnd
Hiệu lệnh
kəmˈpæniən
Bạn đồng hành
9. defeat
dɪˈfiːt
Đánh bại
10. emperor
ˈempərə(r)
Đế chế
11. float
fləʊt
Thả trôi nổi
12. gong
ɡɒŋ
Cồng (nhạc cụ dân tộc)
raɪs fleɪk
Cốm
14. incense
ˈɪnsens
Hương, nhang
15. invader
ɪnˈveɪdə(r)
Kẻ xâm lược
16. joyful
ˈdʒɔɪfl
Vui vẻ
17. lantern
ˈlæntən
Đèn trời, đèn thả sông
ˈɒfərɪŋ
Lễ vật
prəˈseʃn
Đám rước
prɪˈzɜːv
Bảo tồn
21. ritual
ˈrɪtʃuəl
Nghi thức (trong lễ hội, tôn giáo)
ˈrɔɪəl kɔːt ˈmjuːzɪk
Nhã nhạc cung đình
23. regret
rɪˈɡret
Hối hận
24. scenery
ˈsiːnəri
Cảnh quan
25. worship
ˈwɜːʃɪp
Tôn thờ, thờ cúng ai

UNIT 6. FOLK TALES

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
1. brave
breɪv
Dũng cảm, gan dạ
2. Buddha
ˈbʊdə
Bụt, Đức phật
3. cruel
ˈkruːəl
Độc ác
ˈkʌnɪŋ
Xảo quyệt, gian giảo
5. dragon
ˈdræɡən
Con rồng
ˈempərə(r)
Hoàng đế
7. evil
ˈiːvl
Xấu xa về mặt đạo đức
8. fable
ˈfeɪbl
Truyện ngụ ngôn
9. fairy
ˈfeəri
Tiên, nàng tiên
ˈfeəri teɪl
Truyện thần tiên, truyện thần kì
11. fierce
fɪəs
Hung dữ, dữ tợn
fəʊk teɪl
Truyện dân gian
13. fox
fɒks
Con cáo
ˈdʒenərəs
Hào phóng, rộng rãi
15. giant
ˈdʒaɪənt
Người khổng lồ
16. glitch
ɡlɪtʃ
Mụ phù thủy
17. hare
heə(r)
Con thỏ
18. knight
naɪt
Hiệp sĩ
19. legend
ˈledʒənd
Truyền thuyết
20. lion
ˈlaɪən
Con sư tử
21. mean
miːn
Keo kiệt, bủn xỉn
22. ogre
ˈəʊɡə(r)
Quỷ ăn thịt người, yêu tinh
ˌprɪnˈses
Công chúa
ˈtɔːtəs
Con rùa
25. wicked
ˈwɪkɪd
Xấu xa, độc ác
26. wolf
wʊlf
Con chó sói
ˈwʊdkʌtə(r)
Tiều phu, người đốn củi

UNIT 7. POLLUTION

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
1. affect
əˈfekt
Làm ảnh hưởng
2. algea
ˈældʒiː
Tảo
əˈkwætɪk
Dưới nước
ˈbɪlbɔːd
Biển quảng cáo ngoài trờ
blʌd ˈpreʃə
Huyết áp
6. cause
kɔːz
Nguyên nhân, gây ra
ˈkɒlərə
Bệnh tả
kʌm ʌp wɪð
Nghĩ ra
kənˈtæmɪneɪt
Làm bẩn
kənˈtæmɪnənt
Chất gây bẩn
11. dump
dʌmp
Vứt, bỏ
12. earplug
ˈɪəplʌɡ
Cái nút tai
13. effect
ɪˈfekt
Kết quả
14. fine
faɪn
Phạt tiền
15. float
f əʊt
Nổi
ˈɡraʊndwɔːtə
Nước ngầm
ˈhɪərɪŋ lɒs
Mất thính lực
ˈɪləstreɪt
Minh họa
19. litter
ˈlɪtə
Rác vụn (mẩu giấy, vỏ lon…), vứt rác
20. measure
ˈmeʒə
Đo
nɒn-pɔɪnt sɔːs pəˈluːʃn
Ô nhiễm không nguồn (nguồn phân tán)
ˈpɜːmənənt
Vĩnh viễn
pɔɪnt sɔːs pəˈluːʃn
Ô nhiễm có nguồn
24. poison
ˈpɔɪzn
Chất độc, làm nhiễm độc
pəˈluːtənt
Chất gây ô nhiễm
ˌreɪdiəʊˈæktɪv
Thuộc về phóng xạ
ˌreɪdiˈeɪʃn
Phóng xạ
28. thermal
ˈθɜːml
Thuộc về nhiệt
ˌʌnˈtriːtɪd
Không được xử lý
30. visual
ˈvɪʒuəl
Thuộc về thị giác

UNIT 8. ENGLISH SPEAKING COUNTRIES

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
ˌæbəˈrɪdʒəniz
Thổ dân châu Úc
ˈæbsəluːtli
Tuyệt đối, chắc chắn
3. accent
ˈæksent
Giọng điệu
ˈɔːsəm
Tuyệt vời
ˈkætl ˈsteɪʃn
Trại gia súc
6. ghost
ɡəʊst
Ma
7. haunt
hɔːnt
Ám ảnh, ma ám
8. icon
ˈaɪkɒn
Biểu tượng
ˌkæŋɡəˈruː
Chuột túi
10. koala
kəʊˈɑːlə
Gấu túi
11. kilt
kɪlt
Váy ca-rô của đàn ông Scotland
12. legend
ˈledʒənd
Huyền thoại
13. loch
lɒk
Hồ (phương ngữ ở Scotland)
əˈfɪʃl
Chính thống
15. parade
pəˈreɪd
Cuộc diễu hành
16. puzzle
ˈpʌzl
Trò chơi đố
ˈʃedjuːl
Lịch trình, thời gian biểu
18. Scots
Scottish (n)
Skɒts
19. state
steɪt
Bang
20. unique
juˈniːk
Độc đáo, riêng biệt

UNIT 9. NATURAL DISASTERS

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
əˌkɒməˈdeɪʃn
Chỗ ở
2. bury
ˈberi
Chôn vùi, vùi lấp
kəˈlæps
Đổ, sập, sụp, đổ sập
4. damage
ˈdæmɪdʒ
Sự thiệt hại, sự hư hại
dɪˈzɑːstə
Tai họa, thảm họa
draʊt
Hạn hán
ˈɜːθkweɪk
Trận động đất
8. erupt
ɪˈrʌpt
Phun (núi lửa)
ɪˈrʌpʃn
Sự phun (núi lửa)
ɪˈvækjueɪt
Sơ tán
ˈfɒrɪst faɪər
Cháy rừng
ˈhəʊmləs
Không có nhà cửa, vô gia cư
ˈmʌdslaɪd
Lũ bùn
14. put out
pʊt aʊt
Dập tắt (lửa..)
15. rage
reɪdʒ
Diễn ra ác liệt, hung dữ
ˈreskjuː ˈwɜːkə
Nhân viên cứu hộ
17. scatter
ˈskætə
Tung, rải, rắc
18. shake
ʃeɪk
Rung, lắc, làm rung, lúc lắc
19. tornado
tɔːˈneɪdəʊ
Lốc xoáy
20. trap
træp
Làm cho mắc kẹt
21. tsunami
tsuːˈnɑːmi
Sóng thần
22. typhoon
taɪˈfuːn
Bão nhiệt đới
23. victim
ˈvɪktɪm
Nạn nhân
vɒlˈkænɪk
Thuộc núi lửa
25. volcano
vɒlˈkeɪnəʊ
Núi lửa

UNIT 10. COMMUNICATION

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
ˈbɒdi ˈlæŋɡwɪdʒ
Ngôn ngữ cơ thể, cử chỉ
kəˈmjuːnɪkeɪt
Giao tiếp
kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn ˈbreɪkdaʊn
Giao tiếp không thành công, không hiểu nhau, ngưng trệ giao tiếp
kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn ˈtʃænl
Kênh giao tiếp
ˈkʌltʃərəl ˈdɪfrəns
Khác biệt văn hoá
ˈsaɪbə wɜːld
Thế giới ảo, thế giới mạng
tʃæt ruːm
Phòng chat (trên mạng)
feɪs tʊ feɪs
Trực diện (trái nghĩa với trên mạng)
ˌɪntərˈækt
Tương tác
ˈlændlaɪn fəʊn
Điện thoại bàn
ˈlæŋɡwɪdʒ ˈbæriə
Rào cản ngôn ngữ
ˈmesɪdʒ bɔːd
Diễn đàn trên mạng
ˌmʌltiˈmiːdiə
Đa phương tiện
ˈnetɪket
Phép lịch sự khi giao tiếp trên mạng
nɒn-vɜːbl ˈlæŋɡwɪdʒ
Ngôn ngữ không dùng lời nó
smɑːt fəʊn
Điện thoại thông minh
sneɪl meɪl
Thư gửi qua đường bưu điện, thư chậm
ˈsəʊʃl ˈmiːdiə
Mạng xã hội
təˈlepəθi
Thần giao cách cảm
20. text
tekst
Tin nhắn, nhắn tin
ˈvɜːbl ˈlæŋɡwɪ
Ngôn ngữ dùng lời nói
ˈvɪdiəʊ ˈkɒnfərəns
Hội thảo, hội họp qua mạng có hình ảnh

UNIT 11. SCIENCE AND TECHNOLOGY

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
ˌɑːkiˈɒlədʒi
Khảo cổ học
bɪˈkʌm ə riˈæliti
Trở thành hiện thực
ˈbenɪfɪt
Lợi ích, hưởng lợi
4. cure
kjʊə
Chữa khỏi
dɪˈskʌvə
Phát hiện ra
ɪˈnɔːməs
To lớn
ɪkˈsplɔː
Khám phá, nghiên cứu
8. field
fiːld
Lĩnh vực
ɪmˈpruːv
Nâng cao, cải thiện
10. invent
ɪnˈvent
Phát minh ra
laɪt bʌlb
Bóng đèn
ˌəʊvəˈsliːp
Ngủ quên
13. patent
ˈpætnt
Bằng sáng chế, được cấp bằng sáng chế
14. precise
prɪˈsaɪs
Chính xác
15. quality
ˈkwɒləti
Chất lượng
16. role
rəʊl
Vai trò
17. science
ˈsaɪəns
Khoa học
ˌsaɪənˈtɪfɪk
Có tính khoa học
19. solve
sɒlv
Giải quyết
stiːm ˈendʒɪn
Đầu máy hơi nước
21. support
səˈpɔːt
Ủng hộ
tekˈniːk
Thủ thuật, kĩ thuật
ˈteknɪkl
Thuộc về kỹ thuật
tekˈnɒlədʒi
Kĩ thuật, công nghệ
ˌteknəˈlɒdʒɪkəl
Thuộc về công nghệ
trænsˈfɔːm
Thay đổi, biến đổi
ʌndəˈɡraʊnd
Dưới lòng đất, ngầm
28. yield
jiːld
Sản lượng

UNIT 12. LIFE ON OTHER PLANETS

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
əˈkɒmədeɪt
Cung cấp nơi ăn, chốn ở; dung chứa
ədˈventʃə
Cuộc phiêu lưu
3. alien
ˈeɪliən
Người ngoài hành tinh
ɪkˈspɪəriəns
Trải nghiệm
5. danger
ˈdeɪndʒə
Hiểm họa, mối đe dọa
ˈflaɪɪŋ ˈsɔːsə
Đĩa bay
7. galaxy
ˈɡæləksi
Dải ngân hà
ˈdʒuːpɪtə
Sao Mộc
9. Mars
mɑːz
Sao Hỏa
ˈmesɪndʒə
Người đưa tin
11. Mercury
ˈmɜːkjəri
Sao Thủy
12. NASA
ˈnæsə
Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ
13. Neptune
ˈneptjuːn
Sao Hải Vương
ˈaʊtə speɪs
Ngoài vũ trụ
15. planet
ˈplænɪt
Hành tinh
ˈpɔɪzənəs
Độc, có độc
17. Saturn
ˈsætɜːn
Sao Thổ
ˈsəʊlə ˈsɪstəm
Hệ mặt trời
speɪs ˈbʌɡi
Xe vũ trụ
20. stand
stænd
Chịu đựng, chịu được, nhịn được
21. surface
ˈsɜːfɪs
Bề mặt
22. trace
treɪs
Dấu vết, lần theo dấu vết
ˈterərɪst
Kẻ khủng bố
24. trek
trek
Hành trình, du hành
25. UFO
ˌjuː ef ˈəʊ
Đĩa bay, vật thể bay không xác định
ˌʌnkənˈtrəʊləbli
Không khống chế được
27. Venus
ˈviːnəs
Sao Kim
ˈweɪtləs
Không trọng lượng

Từ vựng các lớp khác

Danh sách từ vựng và mẫu câu khác

Cẩm nang